XXIV Rada Budowy, zatwierdzono harmonogramy

w dniu  25.02.2016 r.    odbyła  XXIV  Rada Budowy    której uczestniczyli Wykonawca, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele Powiatu.  

Najważniejsze  ustalenia Rady Budowy  :

 1. zatwierdzono  harmonogramy szczegółowe  robót  w których ujęte  są  lokalizacje  poszczególnych instalacji  wraz z datą montażu   > zobacz
 2. zatwierdzono  skład brygad  wykonujących roboty, który uwidoczniono  na harmonogramach robót  przyporządkowując brygady do konkretnej lokalizacji   > zobacz
 3. zatwierdzono większość  materiałów do realizacji  inwestycji  – 54 wnioski materiałowe
 4. zaplanowano wstępną datę szkolenia dla instalatorów
 5. omówiono  zapisy  protokołów zdawczo – odbiorczych

 


img_3998-kopiowanie

 

 

Drukuj

XXIII Rada Budowy

W dniu 09.02.2015 r.  odbyła się  Rada Budowy   związana  z wykonaniem  II etapu  inwestycji obejmujący   instalacje solarne  dla 564 rodzin z terenu Powiatu Suskiego.

Dotychczas  wykonano instalacje solarne dla 2349 rodzin  i dla szpitala  w Suchej Beskidzkiej,  odbyły  się XXII Rady Budowy w ramach I etapu  inwestycji.

W  Radzie  Budowy  uczestniczyli:

 

a)      Wykonawca  Energia Polska  SA

 • Bartosz Zieliński
 • Maria Spisak
 • Andrzej Słowik
 • Marcin Niebylski

 

b)      Zamawiający  – Powiat Suski

 • Paweł Dyrcz
 • Marek Mrugacz
 • Maria Karcz
 • Paulina Tokarz- Mansour

 

c)   Inspektor Nadzoru

 • Grzegorz Lubas

 

Podczas   spotkania:

 • omówiono  uwagi  do złożonych  harmonogramów
 • przeanalizowano wykaz przesłanych materiałów, które stosowane będą podczas realizacji inwestycji;
 • omówiono szczegóły dotyczące spotkań z mieszkańcami w gminach;
 • przekazano Wykonawcy skrócony wykaz obowiązków Wykonawcy;
 • omówiono proces raportowania postępu robót
 • poinformowano o zasadach odbioru instalacji
 • omówiono tematykę związaną ze szkoleniem instalatorów oraz sposobu oceny wykonanych przez nich prac

 

 


dscf4919

 

 

 

Drukuj

II zebranie Komisji

W dniu  29.01.2014 r. (środa) o godz. 10.00   w budynku  Starostwa Powiatowego , ul. Kościelna 5 b, odbędzie  się  II zebranie Komisji powołanej do odbioru końcowego.

Zasady pracy Komisji określają  zarządzenia  Starosty Suskiego 

 

W pracach Komisji  mogą  uczestniczyć  Radni Powiatowi  oraz  Burmistrzowie, Wójtowie.

 

 


dscf6299

Drukuj

Odbiór końcowy – zebranie Komisji

W związku z dostarczeniem przez Wykonawcę  w dniu 31.12.2013  r.  wszystkich protokołów zdawczo odbiorczych  w dniu  8.01.2014 r. (środa) o godz. 10.00   w budynku  Starostwa Powiatowego , ul. Kościelna 5 b, odbędzie  się  I zebranie Komisji powołanej do odbioru końcowego.

Zasady pracy Komisji określają  zarządzenia  Starosty Suskiego 

 

W pracach Komisji  mogą  uczestniczyć  Radni Powiatowi  oraz  Burmistrzowie, Wójtowie.

 

 


dscf8964

Drukuj

XXII Rada Budowy

W dniu 16.10.2013 odbyła się XXII Rada Budowy  w której wzięli udział :

 

 1. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
 2. Bogdan Krawczyk   – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 3. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
 4. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o
 5. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe

 

podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

 1. wykonania dokumentacji projektowej  dla 22 budynków mieszkalnych  które będą realizowane w miejsce osób które zrezygnowały z udziału w projekcie
 2. trudności  w odbiorach częściowych
 3. odbiorów komisyjnych  instalacji
 4. zasadach prowadzenia odbioru końcowego
 5. dokumentacji koniecznej do odbioru końcowego
 6. problemów  technicznych  i projektowych  w budynkach w których wstrzymano montaż  instalacji 
 7. roszczeń  dwóch uczestników programu związanych z szkodami powstałymi w ramach montażu instalacji
Drukuj

XXI Rada budowy

W dniu 26.08.2013 odbyła się XXI Rada Budowy  w której wzięli udział :

 

 1. Jan Woźny – Wicestarosta suski
 2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
 3. Stanisław Golec  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 4. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
 5. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o
 6. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe

 

podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

 1. terminowości realizacji inwestycji
 2. dokumentów koniecznych do udokumentowania zakończenia realizacji  projektu przez firmę SOLVER
 3. utrudnień  związanych  z realizacją inwestycji : min. nieobecność właścicieli nieruchomości, problemy techniczne, nie przystosowanie  budynków do montażu instalacji (budynki będące w fazie budowy )
 4. poprawności funkcjonowania serwisu
 5. technicznych rozwiązań  dotyczących montażu instalacji solarnych na 3  nieruchomościach
 6. koncepcji przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót

 

 

Drukuj

XX Rada Budowy

W dniu 14.08.2013 odbyła się XX Rada Budowy  w której wzięli udział :

 

 1. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
 2. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 3. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o
 4. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe

 

podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

 1. ofert  na  wykonanie dokumentacji projektowej  instalacji solarnych  dla 15 budynków  mieszkalnych  (osoby z listy rezerwowej  wchodzące w miejsce osób rezygnujących z montażu
 2. poprawności funkcjonowania serwisu
 3. technicznych rozwiązań  dotyczących montażu instalacji solarnych na 7 nieruchomościach
 4. gotowości  i możliwości realizacji zamówień uzupełniających  przez firmę SOLVER w ramach podpisanego kontraktu
 5.  elementów niewykorzystanych podczas  wykonania instalacji
 6. braku możliwości  odbioru instalacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy
 7. wstrzymania robót w 10 przypadkach  (rozbieżności projektowe,  brak instalacji wodociągowej  w miejscu montażu itp.)
 8. materiału z jakiego powinny być wykonane tablice informacyjne mając na uwadze opinię firmy projektowej 

 

 

 

Drukuj

XIX Rada Budowy

W dniu 29.07.2013 odbyła się XIX Rada Budowy  w której wzięli udział :

 

 1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
 2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
 3. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 4. Karol Kachel – Z-ca Prezesa   Solver Sp z.o.o
 5. Artur Kruźlak - Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska  Rady Powiatu
 6. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
 7. Maria Karcz   – Starostwo Powiatowe
 8. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

 

podczas  Rady  Budowy  poruszono min.  następujące kwestie :

 1. Prezes Solver  poinformował że do obsługi zgłoszeń serwisowych na terenie Powiatu suskiego wyznaczone są trzy osoby, które zaczynają działania po otrzymaniu zlecenia z centrum serwisowego za pośrednictwem  sieci teleinformatycznej  i tabeletów.  Po zamknięciu i zrealizowaniu  zlecenia serwisanci powiadamiają tą samą drogą  o zamknięciu zlecenia
 2. Prezes Solver zapewnił, że  serwisanci są wyposażeni  w podstawowe elementy instalacji, tak aby jak najszybciej zrealizować zlecenie serwisowe
 3. Koordynatoor projektu podkreślił że zlecenia związane z usunięciem usterek muszą być usunięte w terminie 7 dni od daty  ich zgłoszenia  żądając od firmy SOLVER pisemnego stanowiska w sprawie 7 przypadków  w których zachodzi podejrzenie że termin ten został  przekroczony
 4. Dla lepszej wymiany informacji  dotyczącej  terminowego usuwania usterek  Koordynator  projektu wniósł o umożliwienie wglądu w elektroniczną bazę danych serwisowych Firmy SOLVER  
 5. eksploatacji zestawu solarnego podczas burz.  W związku z możliwością powstania przepięć w sieci elektrycznej  podczas burzy zaleca się wyłączenie stacji pompowej z  sieci (wyjęcie wtyczki z gniazdka). Przepięcia mogą doprowadzić do uszkodzenia sterowników. Po ustaniu burzy i włączeniu zasilania instalacja zacznie pracować normalnie.
 6. Odporności termicznej izolacji przewodów w nieczynnych  przewodach wentylacyjnych. Izolacja ta jest odporna na temperatury do 300 stopni.
 7.  Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania drożności przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach kotłowni. W razie wątpliwości co do ich drożności  przewodów obowiązkiem Właściciela jest dokonanie ich sprawdzenia.
 8. Przypominamy że  dla prawidłowego funkcjonowania kotłowni należy oprócz wentylacji zapewnić dopływ świeżego powietrza
Drukuj

XVIII Rada Budowy

W dniu 22.07.2013 odbyła się XVIII Rada Budowy  w której wzięli udział :

 

 1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
 2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
 3. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 4. Alina Kuś -  Z -ca Wójta Gminy Zawoja
 5. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
 6. Joanna Urbańczyk   – Starostwo Powiatowe
 7. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

 

podczas  Rady  Budowy Koordynator  programu  poruszył min.  następujące kwestie :

 1. realizacji zgłoszeń serwisowych – uzgodniono że następna Rada Budowy w całości poświęcona będzie prawidłowości i skuteczności działań serwisu
 2. Właściciel instalacji solarnej zgłaszający usterkę nie może być obciążony  kosztami nieuzasadnionego przyjazdu serwisu gdyż ocenę zasadności zgłoszenia winien ocenić pracownik serwisu podczas zgłoszenia – § 14 ust.9  umowy zawartej pomiędzy Powiatem a  Wykonawcą
 3. zapasów magazynowych komponentów koniecznych do realizacji  inwestycji.  Należy dążyć do zmniejszania liczby instalacji niedokończonych  i realizować  montaż w ciągu dwóch dni następujących po sobie
 4. terminowego zakończenia montażu 2349 instalacji  do 31.08.2013 r. które jest jednoznaczne z dokonaniem odbiorów wykonanych instalacji
 5. poprawności funkcjonowania instalacji dwuzbiornikowych z pompą podmieszania  w świetle uwag zgłaszanych przez użytkowników instalacji  oraz zapisów umowy mówiących o pokryciu zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w 50 % w skali roku
 6. zarysu przeprowadzenia odbioru końcowego wykonanych robót
 7. płynności finansowej  projektu

 

 

Drukuj

XVII Rada Budowy

W dniu 17.06.2013 odbyła się XVII Rada Budowy  w której wzięli udział :

 

 1. Jan Woźny  – Wicestarosta suski 
 2. Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu
 3. Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 4. Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe
 5. Maria Karcz  – Starostwo Powiatowe
 6. Paweł Hajdyła  – Solver Sp z.o.o

 

podczas  Rady  Budowy Koordynator  programu  poruszył  następujące kwestie :

 1.  zgodnie z dokumentacją  przewody  muszą być prowadzone w korytkach lub rurach ochronnych 
 2. wyrażenia opinii w zakresie  możliwości stosowania  rur PCV  za zaworem bezpieczeństwa i ich odporności na panujące tam temperatury
 3. uczulono Inspektorów w zakresie rzetelnego sprawdzania  jakości  i zakresu wykonanych robót 
 4. nie dopuszczalne jest zgłaszanie  do odbioru i odbieranie  instalacji w których min. nie założono  na wyjściu rurarzu uszczelek na kolektorach słonecznych
 5. Serwis  nie ma praw pobierania jakichkolwiek odpłatności  za usuniecie usterki, gdyż ich zasadność winna być ustalona  w trakcie zgłoszenia 
 6. Wykonawca  i Inwestor proszą uczestników  programu o pisemne potwierdzenie wykonania serwisu  po przeprowadzeniu  czynności serwisowych
 7. Wezwano Wykonawcę do przedstawienia kopii książki serwisowej celem oceny prawidłowości załatwienia spraw przez serwis. Czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 7 dni roboczych
 8. Celem  efektywnego załatwienia spraw związanych z serwisem  należy ewentualne zgłoszenia serwisowe zgłaszać bezpośrednio do  siedziby  Firmy  SOLVER  w Tarnowskich Górach (informacja o telefonach podana została w materiałach przekazywanych podczas odbioru i na naklejce umieszczonej na zbiorniku)  >> zobacz 
 9. wykonania dokumentacji  dokumentacji projektowej dla  około 6 budynków  które będą realizowane w  miejsce osób które zgłosił rezygnację z udziału w programie   

 

 

Drukuj