XVI Rada Budowy

  W dniu 8.04.2013 odbyła się XVI Rada Budowy  w której wzięli udział :   Jan Woźny  – Wicestarosta suski  Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu Atrur Kruźlak – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Marek Mrugacz – Starostwo Powiatowe Maria Karcz  – Starostwo Powiatowe Paweł Hajdyła  – Solver Sp

  Drukuj

  XV Rada Budowy

    W dniu 5.03.2013 odbyła się XV Rada Budowy  w której wzięli udział :   Paweł Dyrcz – Starostwo Powiatowe – Koordynator  programu Bogdan Krawczyk  – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Jarosław Szymula  – Urząd Gminy  Stryszawa  Maria Karcz  – Starostwo Powiatowe Łukasz Bilnik – Urząd  Gminy Zembrzyce Wacław Strasiński – Solver Sp z.o.o Andrzej Słowik –

  Drukuj

  XIV Rada Budowy

    W dniu 14.01.2013 odbyła się XIV Rada Budowy podczas której przedstawiono:   zalecania Koordynatora dotyczące   jakości wykonanych robót w tym min. wykonania  izolacji przewodów solarnych w nieczynnych  przewodach wentylacyjnych  tj.izolacja winna być wykonana w sposób ciągły na całej długości izolacją z metrażu uniemożliwiając w przyszłości jej rozszczelnienie, wykonania Jacetingu, wykonania przejścia przewodów instalacji solarnej

  Drukuj

  XIII Rada Budowy

  W dniu 3.12.2012 r. odbyła się  XIII Rada Budowy  podczas której: Wykonawca przedstawił stopień zaawansowania robót  w obrębie budynków mieszkalnych i szpitala Instalacja solarna przeznaczona dla szpitala  jest na ukończeniu, całość  prac zostanie ukończona do końca  tygodnia Koordynator Zamawiającego poinformował o konieczności ustawienia w sterowniku temperatury krzepnięcia   o wartości  -25 0C  jako temperatury najbardziej zbliżonej 

  Drukuj

  XII Rada Budowy

  W dniu  19.11.2012 r. odbyła się XII  Rada  Budowy. Głównym tematem  Rady był sprawy związane z jakością   robót, terminowością ich wykonania min: wystosowano pismo do Wykonawcy  wzywające  do wykonywania  prac  w obrębie nieruchomości  w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze Inspektorzy  Nadzoru mogą odbierać jedynie roboty które są w  wykonane w 100 % Wiceprezes 

  Drukuj

  XI Rada Budowy

  W dniu 29.10.2012 r.  odbyła się  11 Rada Budowy podczas której: Wykonawca przedstawił szkic elementów służących do montowania kolektorów w ogrodzie, będzie to prefabrykat z zagęszczonego betonu o wymiarach: 25 cm x 25 cm x 120 cm mocowany w gruncie do głębokości 100 cm,  a nie jak pierwotnie Wykonawca wykonywał w oparciu o krawężniki.  Dotychczas

  Drukuj

  X Rada Budowy

    W dniu 15.10.2012 r. odbyła się X Rada Budowy  podczas której min. :   Wykonawca przedstawił stan zaawansowania robót  (na dzień 12.10.2012 r.)  w obrębie  budynków mieszkalnych Ilość instalacji Zaplanowane wg harmonogramu Wykonane Odebrane Niedokończone Stan magazynowy instalacji (szt) 434 333 187 56 82   Zwrócono uwagę wykonawcy na  obowiązek przeprowadzenia szkolenia Właściciela nieruchomości

  Drukuj

  IX Rada Budowy

  W dniu 8.10.2012 odbyła się kolejna Rada Budowy podczas której omówiono  następujące zagadnienia: brak zgody Zamawiającego na montaż kolektorów słonecznych usytuowanych w ogrodzie na krawężnikach jako  niezgodny z dokumentacją Wykonawca  winien żądać  potwierdzenia pisemnego od Właścicieli nieruchomości w zakresie prac które wykonano samodzielnie  a objęte są zakresem projektu osoby które wnioskują o zmianę terminu montażu 

  Drukuj

  VIII Rada Budowy

  W dniu 1.10 2012 odbyła się VIII  Rada Budowy . Główna tematyka Rady : terminowość realizacji. Wykonawca oświadczył że do końca tygodnia uzupełni brakujące urządzenia w instalacjach rozpoczętych Harmonogram wykonania prac jest opóźniony o około tydzień. Wykonawca kontaktuje się z  Właścicielami nieruchomości  3 dni przed   planowanym terminem rozpoczęcia prac Wykonawca planuje rozpoczęcie robót w Jordanowie 

  Drukuj

  VII Rada Budowy

  W dniu  24.09.2011 odbyła się Rada Budowy. Podczas  Rady Budowy : Wykonawca oświadczył że  dokonał zgodnie z prośbą zamawiającego sprawdzenia jakości wykonywanych robót przez brygadę nr 8  i nie stwierdził uchybień  Wykonawca złożył oświadczenie w zakresie zgodności  stosownych materiałów i urządzeń z wymogami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia  Koordynator  Robót  z ramienia Powiatu  zwrócił uwagę  Wykonawcy

  Drukuj