Kotły  na ekogroszek

   

  Wymiana  starych pieców na  nowoczesne  (spełniające łącznie wymogi  V klasy i ekoprojektu)  do spalania ekogroszku.

   

  Warunki  dofinansowania   :  

  • dofinansowanie  od  400 do 550 zł  do kW  mocy pieca , nie więcej niż  8000 zł  > zobacz
  • dofinansowanie w formie  refundacji poniesionych wydatków przez Mieszkańca po podpisaniu umowy z Powiatem
  • pozytywna  weryfikacja  przez audytora  energetycznego  (koszty audytu nie obciążają  mieszkańca, weryfikacja  dotyczy  także standardu  cieplnego budynku (tj. czy  budynek jest ocieplony, lub będzie  ocieplony przed montażem kotła)
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a  Marszałkiem  Województwa po pozytywnej  ocenie  formalnej i merytorycznej  ostatecznego wniosku.
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a Mieszkańcem  zainteresowanym  udziałem  w projekcie, którego budynek spełnia  lub spełni w zakreślonym terminie wymagania  w zakresie  termomodernizacji
  • okres  realizacji  2018-2020

   

  Przykładowe kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu (lista prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) > zobacz

   

  Bliższe informacje :

  Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska, pok. 111  (I piętro)  tel. 33 87 57 935 – Pani Teresa Jasiewicz   lub  Naczelnik Wydział Paweł  Dyrcz

  Rysunek  poglądowy kotła   spełniającego  wymogi  ekoprojektu.    Źródło http://powietrze.malopolska.pl

   

   

   

  Zaawansowanie  prac :

   

  4.10.2017 r. -   Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.3   (ekogroszek ) Wniosek  Powiatu Suskiego  został  umieszczony na liście  rezerwowej z uwagi na nie wystarczającą  ilość  środków  finansowych w ramach tego działania  co uniemożliwia w chwili obecnej  podpisanie umów z Mieszkańcami

  5.09.2017 r.  -  Marszałek Województwa   podniósł   wartość  dotacji  do wymiany  kotłów > zobacz 

  10.08.2017  r.  –   Zachęcamy   do  zapoznania się z wskazówkami    dotyczącymi   sposobu wykonania   ocen energetycznych  oraz  sposobu składania  ewentualnych reklamacji  > zobacz 

  27.07.2017 r.  –   Audytorzy   rozpoczynają   wizyty  w domach w których mają być wykonane  oceny energetyczne.  Audytorzy  umawiają  się  telefonicznie   przed  planowaną  datą   wizyty.  Poniżej przedstawiamy :

  a) wykaz   Audytorów  > zobacz

  b) wzór  ankiety  wypełnianej   przez Audytora  podczas audytu  nieruchomości  > zobacz

  c)  przykładowy  audyt  > zobacz

   

  25.05.2017  r. –    prezentacja  dotycząca kotłów  przedstawiona na spotkaniach z Mieszkańcami   w dniu 22.05.2017 i  24.05.2017 r. >zobacz

  23.05.2017  r.  -  zaktualizowana  lista  audytorów informacje dotyczące  oceny energetycznej  > zobacz

   

  16.05.2017  r.   – zobacz   kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu  ( do zakupu tego  typu kotły może  zostać  przyznana dotacja)  > zobacz

  14.05.2017  r.  -  Spotkania  z  osobami  wstępnie  zakwalifikowanymi do wymiany  starego  pieca, Audytorami   > zobacz 

  14.05.2017 r.  – lista   nieruchomości   wstępnie zakwalifikowanych do wymiany  starego pieca  na ekogroszek  > zobacz

  4.05.2017  r.  -   przedstawiamy   wykaz Audytorów   którzy przeprowadzą  bezpłatne audyty   energetyczne  jak i dokumenty  związane z audytem

  a) wykaz   audytorów  > zobacz

  b) wzór  ankiety  wypełnianej   przez Audytora  podczas audytu  nieruchomości  > zobacz

  c)  przykładowy  audyt  > zobacz

  2.05.2017 r. osoby  zakwalifikowane   do udziału w projekcie  otrzymają   do połowy  maja  pisemną  informację dotyczącą  zasad   udziału   w projekcie. W  czerwcu  planowane   są 3-4  spotkania   informacyjne . Miejsce  i termin zostaną wskazane  w korespondencji. W miesiącu lipcu  planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu wykonanego na koszt Marszałka Województwa  podczas  którego sprawdzany będzie  standard   energetyczny budynku (ocieplenie).  W  audycie energetycznym   mogą zostać określone obowiązki   jakie należy  wykonać  przed montażem kotłów. Kotły zakupowane  będą  samodzielnie przez Mieszkańców  i dofinansowane   w wysokości  300 zł do każdego kW mocy pieca jednak nie więcej niż 8000 zł.  Dofinansowanie  wypłacane będzie  na podstawie  umowy zawartej z  Powiatem. 

  27.05.2017 -  odbyło się spotkanie   z  Wójtami/ Burmistrzami   dotyczące realizacji  wniosku > zobacz 

  9.02.2017złożono    w Urzędzie  Marszałkowskim   wnioski    w sprawie  wymiany nisko sprawnych kotłów  na  wysokosprawne  kotły  :   637 kotłów na  ekogroszek

  25.01.2017 – nie jest  zanany  dokładny termin uruchomienia  środków  finansowych  na realizację zadań związanych z wymianą  kotłów.  Obecna  perspektywa finansowa  funduszy  to lata 2015 -2020, czyli  wydatkowanie środków musi  nastąpić   w  wymienionym okresie. Uruchomienie środków  nastąpi  po zakończeniu  oceny   wniosków i podpisaniu  umowy  oraz pozytywnej ocenie   dokonanej  przez audytorów energetycznych. Koszty audytu  nie obciążają   mieszkańców. Pozytywna ocena audytorów  związana  ściśle  wykonaniem  ocieplenia budynku w chwili obecnej lub  deklaracją  jego  wykonania  w zakreślonym  w audycie czasie. 

  24. 01.2017Planowany  termin złożenia ostatecznego wniosku  dotyczącego wymiany kotłów na ekogroszek i pellet   do Marszałka Województwa to 10.02.2017. Planowany  termin oceny  wniosków  przez Marszałka – czerwiec 2017 . Wniosek   opracowywane  są w oparciu o ankiety złożone  w terminie do 30.06.2016 r.  Wykazy  ankiet  zostały przekazane do weryfikacji  przez Gminy.

  23.01.2017 – Przygotowujemy  ostateczny wniosek  w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego  na wymianę  około  600 kotłów na ekogroszek . Wnioski  przygotowywane są  w oparciu  o złożone ankiety

  18.01.2017 – odbyło się  się   spotkanie  z Wójtami, Burmistrzami  podczas którego omówiono sposób  przygotowania wniosku dotyczące  kotłów na ekogroszek   do Małopolskiego Programu Operacyjnego.

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

  3.01.2017  – zlecono  przygotowanie  analizy ekonomiczno finansowej  dla  działań związanych z wymianą  nisko sprawnych kotłów na kotły  na ekogroszek, pelet. Koszt przygotowania  dokumentów 11 800 zł 

  25.12.2016  – Marszałek Województwa zakończył  ocenę  wniosków wstępnych   w ramach działania  4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek   > zobacz

  21.10.2016  – przygotowano  zmodyfikowany  wniosek  w ramach zadania 4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek i przekazano   do oceny.

  19.10.2016  -  Forum  subregionalne   zdecydowało, środki  finansowe na realizację   zadania  w ramach 4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek zostaną  rozdzielone  według kryterium  ludnościowego  w obrębie każdego powiatu  wchodzącego w skład  subregionu  podhalańskiego.  W związku z tym   należy  przygotować , zmodyfikować wnioski  z   terenu powiatów  dostosowując    je  do przyjętych kryteriów

  28.09.2016 -  Marszałek Województwa   przeprowadził  ocenę   formalną  wniosków  wstępnych   w ramach działania  4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na ekogroszek. Złożono  113  wstępnych wniosków. Wniosek  Powiatu Suskiego został  oceniony pozytywnie.  > zobacz 

  1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy Programów  Funkcjonalno Użytkowych  (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   

  Drukuj