W dniu 31.07.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu pn: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego.  

   

  Podczas spotkania przedstawiono:

  • terminy i sposób realizacji zadania,
  • wymagania techniczne dla urządzeń,
  • zarysy umów z Mieszkańcami,
  • zakres  współpracy  Gmin/Miast w realizacji zadania.

   

  W spotkaniu  oprócz  Przedstawicieli Miast i Gmin  uczestniczyli Starosta  Suski Józef Bałos, Wicestarosta  Zbigniew Hutniczak, Naczelnik Wydziału Środowiska  Paweł Dyrcz, Z-ca Naczelnika Wydziału Środowiska Marek Mrugacz. 

  Spotkanie  prowadził  Starosta Suski Józef  Bałos , a sprawy techniczne i organizacyjne omawiał Paweł Dyrcz.

   

  Jednocześnie zaproponowano,  aby Gminy/Miasta partycypowały w kosztach wykonania instalacji w wysokości 15%. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Gmin/Miast wyrazili chęć uczestnictwa  w programie.

  Celem ostatecznego potwierdzenia udziału finansowego Gmin/Miast w projekcie wystąpiono do Wójtów/Burmistrzów z wnioskiem o przekazanie Uchwał Rad Gmin/Miast w tym zakresie  w terminie  do 30.08.2018 r.

   

  Przypomnijmy , że Powiat  Suski na  realizację  zadania  pozyskał   z  środków  Unii  Europejskiej  :  15 259 568,06 zł   jako   jeden z 4  beneficjentów w ramach  Małopolskiego Programu Operacyjnego.

   

  Więcej   informacji na temat  projektu >zobacz 

   

   

   

   

   

   

  Drukuj