poprawa efektywności energetycznej,

poprawa jakości powietrza

w rejonach cennych przyrodniczo

w tym NATURA 2000

 

poprzez

wprowadzenie systemów energii odnawialnej opartych o instalacje solarne dla

  3007 rodzin  z  Powiatu Suskiego, 

Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

 

 

 

Określono obszary cenne przyrodniczo znajdujące w obrębie lokalizacji przedsięwzięcia oraz wielkość zanieczyszczenia które zostanie wyeliminowane przy realizacji projektu.

 

Najcenniejszym obszarem w obrębie Powiatu suskiego jest masyw Babiej Góry (1725 mnpm) w obrębie którego utworzono Babiogórski Park Narodowy  z siedzibą w Zawoi. Obszar ten wchodzi w skład sieci NATURA 2000 i został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

 

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem prac nad projektem przeanalizowano możliwość pozyskania energii z innych alternatywnych źródeł, z uwagi na uwarunkowania lokalne za najbardziej efektywne uznano wykorzystanie energii słonecznej.

 

Wykonano dokumentacje projektową (wraz z ekspertyzami budowlanymi), kosztorysową, przedmiary dla każdego z 2349 budynków oraz szpitala uzyskując wymagane prawem zezwolenia w zakresie prawa budowlanego . W dokumentacji przedstawiono opis funkcjonlno- techniczny instalacji w obrębie budynków mieszkalnych . Każdy z 2349 budynków posiada kosztorys inwestorski,z uwagi na ilość kosztorysów sporządzono kosztorys zbiorczy obejmujący wycenę prac w obrębie wszystkich budynków.

 

Wszystkie kolektory słoneczne montowane w ramach projektu będą musiały spełniać warunek zgodności z normą PN-EN 12975-1 (Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – Kolektory słoneczne, potwierdzone certyfikatem wydanym przez laboratorium akredytowane ) dla spełnienia warunku trwałości i osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego. Kolektory słoneczne posiadają uznany znak jakości SOLAR KEYMARK

 

 

Opracowano zakres działań promocyjnych obejmujący min.spotkania z mieszkańcami, udział w konferencje na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, wykonanie strony internetowej w systemie CMS w polskiej i angielskiej wersji językowej , wykonie tablic informacyjnych  , banerów druk i dystrybucje książki przedstawiającej doświadczenia związane z realizacja projektu

 

 

 

Cele szczegółowe i oczekiwane rezultaty:

 

Poprawa jakości powietrza w rejonach cennych przyrodniczo tj.Babiogórski Park Narodowy wpisany światowy rezerwat biosfery UNESCO, obszary NATURA 2000 : PLH 12 001 -Babia góra , PLH 12 0012 Na Policy, PLH 240023 Beskid Mały, PLB 120006 -Pasmo Policy, rezerwat im Zenona Klemensiewicza , ostoi przyrodniczych CORINE

 

 

  1. Poprawa jakości powietrza w rejonie przygranicznym, górskim, który ze względu na specyfikę ukształtowania terenu sprzyja kumulowaniu się zanieczyszczeń. Powiat suski graniczy z od strony południowej z Powiatem Namestovo na Słowacji. Realizacji inwestycji niewątpliwie przyczyni się do poprawy jakości powietrza w rejonach przygranicznych
  2. Redukcja substancji zanieczyszczających w okresie roku o około  4 491 ton (22 456 ton w okresie pięciu lat) w tym redukcja roczna CO2 – 4 224  ton, SO2 – 34 ton, NOx – 2,37  ton, pył – 20,43  ton, BAP -0,023 ton)
  3. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie egzystencji w czystym środowisku 
  4. Ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych : węgiel o około 1138 ton/rok, węgiel niezbędny do wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni – 569/ton/rok, gaz 0,0360 mln msz/rok, olej opałowy 11,78 msz/rok
  5. zwiększenie udziału energii słonecznej w krajowym bilansie energetycznym w ilości 35 279 GJ/rok z czego 60 % (21167 GJ/rok) zastępowało będzie energie z spalania węgla, 35% ( 12 347 GJ/rok) zastepowało będzie energie z spalenia węgla w elektrowni, 4 % (1411 GJ/rok) zastępować będzie energie z spalania gazu , 1 % (354 GJ/rok) zastępować będzie energię z spalania oleju opałowego
  6. Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych poprzez oszczędności w związku z zastosowaniem instalacji solarnej w wysokości około 3,3 mln zł/rok , rozwój proekologicznych technologii 
  7. Wykonanie instalacji solarnych  dla 3007   rodzin na terenie Powiatu Suskiego  o łącznej powierzchni 20 253  mkw 
  8. Wykonanie instalacji solarnej dla Szpitala  Rejonowego  w Suchej Beskidzkiej  o powierzchni 300 mkw i mocy około 300 kW.
  9. Poniesienie świadomości ekologicznej  13 485  osób