Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województwa małopolskiego i graniczy od zachodu z powiatem żywieckim w województwie śląskim, od północy i wschodu z trzema innymi powiatami wchodzącymi w skład województwa małopolskiego: wadowickim, myślenickim i nowotarskim od południa z okresem Namestovo na Słowacji. 

Jest to obszar typowo górski, a naturalne bogactwo regionu stanowią lasy, zajmujące niemal 50 % jego powierzchni.

 

 

Powiat suski obejmuje 9 gmin, które tworzą: dwa miasta (Sucha Beskidzka, Jordanów), jedna gmina miejsko-wiejska (Maków Podhalański) i sześć gmin wiejskich (Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce). W skład powiatu wchodzi łącznie 37 miejscowości.

Południowa część powiatu, położona najwyżej, znajduje się na terenie Beskidu Żywieckiego, który dzieli się tu na trzy mniejsze jednostki geograficzne:

Pasmo Babiogórskie z najwyższym szczytem całych Beskidów Zachodnich, Babią Górą (1725 m),

 

 

Pasmo Polic (Polica, 1369 m) oraz Pasmo Jałowieckie, zwane też Przedbabiogórskim (Jałowiec, 1111 m). Charakterystycznym elementem krajobrazu północnej części powiatu są natomiast wzniesienia należące do niższych grup górskich – Pasma Leskowca (918 m) i Łamanej Skały (929 m) w Beskidzie Małym (na północnym zachodzie) oraz Pasma Koskowej Góry (866 m) w Beskidzie Makowskim (na północnym wschodzie).

Niemal cały teren powiatu leży w dorzeczu górnej Skawy, która jest główną rzeką regionu. Właśnie nad Skawą leżą trzy miasta: Sucha Beskidzka, Maków Podhalański i Jordanów. Do najważniejszych dopływów Skawy na tym terenie należą: Pożoga, Toporzyski Potok, Bystrzanka, Cadynka, Skawica, Grzechynia, Stryszawka i Tarnawka (lewobrzeżne), oraz Malejów, Osielec, Wieprzec, Żarnowianka i Paleczka (prawobrzeżne). W rejonie Babiej Góry biegnie  wododział pomiędzy zlewnią Morza Bałtyckiego , a Morza Czarnego.

 Dorzecze górnej Skawy zajmuje tereny o bardzo urozmaiconym charakterze. W Paśmie Babiogórskim panuje ostrzejszy klimat, dominują kamieniste gleby górskie, przechodzące w dolinach potoków w gleby gliniasto-kamieniste. Ze względu na ukształtowanie terenu jeszcze dziś znaczne części tego obszaru są trudno dostępne. Natomiast w Beskidach Małym i Makowskim klimat jest łagodniejszy, a płaskie dna dolin rzecznych zajmują urodzajniejsze gleby brunatne. Niższa wysokość i łagodniejsze formy stoków sprawiają, że góry te nie stanowią, ani też nie stanowiły w przeszłości, szczególnie trudnej do pokonania bariery komunikacyjnej i osadniczej.

 

Przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe bogactwo powiatu suskiego sprawia, że jest to atrakcyjny teren dla turystyki i wypoczynku. Służy temu m.in. bardzo dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycznych oraz coraz liczniejsze trasy rowerowe, a także stale powiększająca się baza noclegowa.

W celu ochrony unikalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych Babiej Góry na południowych krańcach obecnego powiatu został utworzony w 1954 r. Babiogórski Park Narodowy. W rejonie Babiej Góry występuje także wiele rzadkich i cennych gatunków zwierząt. Fauna kręgowców liczy 166 gatunków oraz 2440 gatunków bezkręgowców.

Spośród rzadkich gatunków zwierząt występują tu endemity karpackie: gryzoń – darniówka tatrzańska i chrząszcz – sichrawa karpacka. Spośród cennych z europejskiego punktu widzenia zwierząt bytują tu niedźwiedź brunatny, ryś, wilk. Ostoja ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków m.in. kuraków leśnych – głuszca i cietrzewia oraz sów – puszczyka uralskiego i puchacza.

Babiogórski Park Narodowy  w 1976 r. został włączony jako jeden z pierwszych do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO- MaB

 

Na Babiej Górze  występuje szereg  gatunków zwierząt wymienionych w załącznikach  do Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej, jak również dwa gatunki roślin ujętych w Dyrektywie Siedliskowej. Z perspektywy ochrony siedlisk na obszarze  najwyższej w Polskich Beskidach góry  stwierdzono obecność  18 siedlisk  przyrodniczych  uznanych za cenne w skali europejskiej.


Lista gatunków  chronionych  uwzględnia  gatunki  objęte Konwencją Berneńską (1979) której celem jest  ochrona  gatunków fauny i flory  oraz  ich siedlisk  wymagających współdziałania kilku państw. 

 

Na ternie Powiatu suskiego   położone są  następujące obszary chronione NATURA 2000:

  • PLH 12 oo1 -  Babia Góra
  • PLB 120011  -  Babia Góra
  • PLH 12 012  – Na Policy
  • PLB 12 006  – Pasmo Policy
  • PLB 24 0023 -  Beskid Mały 

więcej informacji na temat obszarów chronionych >> zobacz

 

 

 

 

 

Wirtualny  spacer po Powiecie Suskim > zobacz