I. Identyfikowane problemy, potrzeby

 

 • wysoki stopień zanieczyszczenia terenów cennych przyrodniczo wchodzących w skład sieci Natura 2000 – 6 obszarów, Babiogórskiego Parku Narodowego – światowego rezerwatu biosfery UNESCO

 •  przekroczenie poziomów alarmowych w lutym, marcu 2008 r. potwierdzonym badaniami WIOŚ Kraków
 • bardzo duży udział niskiej emisji z budynków indywidualnych w ogólnej ilości emitowanych zanieczyszczeń 
 • mała dostępność do sieci gazowej, według rocznika GUS podregiony (str 185) na terenie Powiatu suskiego znajduje się 84 km sieci gazowej mniej jest tylko w powiecie tatrzańskim 71 km , dla porównania w powiecie krakowskim 2581 km 
 • 60 % emisji pochodzi z spalania węgla a 35 % to emisja uniknięta z elektrowni spalających węgiel z którego wytwarzana jest energia elektryczna. Z reguły spalany jest węgiel najtańszy a co za tym idzie najbardziej zasiarczony.
 • niski dochód mieszkańców (według GUS str 164) w powiecie suskim wynosi 2303 zł (511 euro), a np w Krakowie 2995 (655 euro) zł przy płacy według Sedlak &Sedlak w Niemczech 2636 euro ,a  na niewykwalifikowanych stanowiskach 1973 euro 
 • mały udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym powiatu ograniczona dostępność do urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii z uwagi na ich cenę i niskie dochody mieszkańców , rozproszenie zabudowy mieszkaniowej, położenie w kotlinach górskich powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń

 

 

 

II. Korzyści z wdrożenia projektu

 

 • Poprawa w jakości powietrza w rejonach przygranicznych, cennych przyrodniczo tj.BPN wpisanego na listę UNESCO ostoi przyrodniczych CORINE, 6 obszarów NATURA 2000, wpływająca na zapewnienie  prawidłowego funkcjonowania obszarów NATURA 2000

 

 • redukcja substancji zanieczyszczających w okresie roku o około  4 491   ton (22 456   ton w okresie pięciu lat) w tym redukcja roczna CO2 – 4 224  ton, SO2 – 34 ton, NOx – 2,37 ton, pył – 20  ton w strefie przygranicznej 
 • Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie egzystencji w czystym środowisku 
 • Ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych : węgiel o około 1138 ton/rok, węgiel niezbędny do wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni – 569/ton/rok, gaz 0,0360 mln msz/rok, olej opałowy 11,78 msz/rok
 • zwiększenie udziału energii słonecznej w krajowym bilansie energetycznym w ilości 35 279 GJ/rok 
 • Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych poprzez oszczędności w związku z zastosowaniem instalacji solarnej w wysokości około 3,3 mln zł/rok,
 • stworzenie około 50 -100  „zielonych” miejsc pracy
 • zmniejszenie ilości powstających odpadów popiołu kierowanych na składowisko z spalenia węgla o 85 ton/rok
 • Poprawa stanu zdrowotnego lasów w obszarach źródliskowych – 48,7 % powierzchni Powiatu Suskiego stanowią lasy
 • wzrost atrakcyjności turystycznej, dochodu mieszkańców powiatu obsługujących ruch turystyczny 
 • podniesienie świadomości ekologicznej  13 485  osób