Instalacje solarne  po ich wykonaniu podlegają procesowi odbioru który przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zatrudniany przez  Powiat.  Odbiór prowadzone jest  według  ustalonych zasad i zakończony jest podpisaniem protokołu odbioru  >>zobacz więcej      .  

  W uzasadnionych przypadkach Właściciel Nieruchomości może odmówić podpisania protokołu

   

  Przypadkami uzasadniającymi  odmowę podpisania protokołu są min:

  1. brak przywrócenia nieruchomości do stanu nie gorszego niż pierwotny (np. brak zamurowania, zatynkowania miejsca przejść przewodów przez przegrody budowlane itp.)
  2. niewłaściwie wykonane roboty ( np. wyginanie przewodów bez użycia giętarki,  brak ciągłości izolacji, brak izolacji, rozwijająca się izolacja, posadowienie kolektorów w ogrodzie na podporach z krawężników , niewłaściwe ciśnienie w instalacji . itp)
  3. brak zapewnienia właściwego współdziałania istniejącego systemu przygotowania cwu z  wykonywanym  systemem solarnym
  4. brak wykonania wszystkich  przewidzianych prac 

   

   

  Proszę  o zwracania uwagi na przedstawione powyżej elementy Wykonawcy robót gdyż wspólnym celem który powinien łączyć wszystkich Uczestników  projektu winna być dobra jakość robót. W uzasadnionych przypadkach proszę odmawiać podpisania  protokołu odbioru robót. 

   

   

  W razie braku uwzględnienia uwag przez Wykonawcę proszę o kontakt  Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego  lub   Wydziałem Środowiska. 

   

  W ramach podpisanej umowy Wykonawca winien  przeszkolić  Uczestników projektu w zakresie prawidłowej obsługi instalacji a podczas  odbioru otrzymają Państwo  segregator z instrukcjami obsługi instalacji.  Dlatego też  należy wymagać  od Wykonawcy  właściwego przeszkolenia.

   

  Koordynator projektu Paweł Dyrcz

  Drukuj