1) Inauguracja  projektu :

 

  W dniu 27.09.2012 r.   w  Zamku w Suchej Beskidzkiej odbyła się oficjalna inauguracja programu.

W  inauguracji  wzięli udział  przedstawiciele  Funduszy finansujących projekt tj.

  1. Z-ca Dyrektora Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy – Pan Roland Python
  2. Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pan Jan Rączka 
  3. Z-ca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  – Pan Józef Kała 

oraz min.  Wójtowie, Burmistrzowie,  Radni Powiatowi,  przedstawicieli mieszkańców biorących udział w projekcie  >> zobacz więcej


dscf0479

 

 

2) przedstawienie informacji o projekcie :

   a) na ogólnokrajowych  konferencjach   > zobacz 1    > zobacz 2    >zobacz 3

   b)na  konferencjach o zasięgu wojewódzkim  > zobacz

   c)   w szkołach  > zobacz

   d) na  szkoleniach/spotkaniach  z   Mieszkańcami Powiatu > zobacz

   e) co kwartał na sesji Rady Powiatu podczas której obecni są przedstawiciele władz lokalnych oraz prasy

   f)  materiałach  promocyjnych, filmie,  artykułach w gazetach,    > zobacz

  g)  mobilnym środku promocji  > zobacz

 

 

3) utworzenie strony internetowej

 informującej o projekcie (polska i angielska wersja językowa), wraz z bieżącą aktualizacją i generatorem CMS

 

4) wykonanie 23 tablic informacyjnych 

     tablice o wymiarach 1,5 m x 2 m będą umieszczone  przy drogach wjazdowych do każdej z gmin

 bud23

 

 

5) przygotowanie 10- rooll-up reklamowych 

    roll-up będą umieszczone w budynkach będących własności  Powiatu suskiego  tj. szkoły, Kryta Pływalnia

 

 

 

6) przygotowanie książki  dotyczącej projektu 

 

Książka przedstawia  doświadczenia  z realizacji projektu (120 stron, nakład 4000 egz.) .  Książka  została  rozesłana do wszystkich urzędów miast, gmin , powiatów – 2858 szt i 30 bibliotek.

Pełna  wersja   książki  > zobacz 

 

 

7)  przygotowanie i przeprowadzenie konferencji podsumowującej

Konferencja podsumowująca projekt z udziałem mediów, przedstawicieli gmin, powiatów, województwa, społeczeństwa np. na zamku w Suchej Beskidzkiej dla około 200-250 osób   > zobacz