1. Czy nie dojdzie do uszkodzenia instalacji w przypadku nieobecności związanej  z urlopem w okresie wakacji

Jeżeli użytkownik instalacji skorzysta z funkcji urlopowej dostępnej w  sterowniku urządzenia nie dojdzie do jej uszkodzenia. Sposób uruchomienia funkcji urlopowej zostanie zaprezentowany  przed odbiorem  instalacji w ramach indywidualnego  szkolenia użytkowników.

 

2. Czy brak prądu w sieci może spowodować uszkodzenie instalacji

Nie . W przypadku braku prądu instalacja  przestanie działać, jej funkcję  zostaną wznowione gdy powróci zasilanie.

 

3. Jakie są wymiary zbiorników

W ramach  projektu w obrębie budynków mieszkalnych zastosowane będą wymienniki  o następujących  parametrach:   

 • około 300 litrów  o wymiarach:   wysokość  1430 mm,  średnica z izolacją 650 mmm
 • około 400 litrów  o wymiarach:   wysokość  1530 mm,  średnica z izolacją 750 mmm
 • około 500 litrów  o wymiarach:   wysokość  1780 mm,  średnica z izolacją 750 mmm

 

4. Jakie są wymiary kolektorów słonecznych

wymiary pojedynczego kolektora słonecznego to  1206x2106x80 mm

 

5. Wymiary kolektora słonecznego który będzie montowany są większe niż ujęte w projekcie  czy  w związku z tym zamontowana będzie mniejsza ilość kolektorów słonecznych

W projektach określono  minimalną łączną powierzchnie absorpcji  która musi być bezwzględnie zachowana  jako krotność  pow. 2,1 mkw czyli  odpowiednio 4,2 mkw, 6,3 mkw itd. Wykonawca oferuje kolektory o powierzchni absorpcji 2,44 mkw czyli  tak więc aby spełnić warunek musi zamontować odpowiednio:

 • w projekcie złożono montaż kolektorów o pow. min 4,2 mkw  tak więc Wykonawca musi zamontować 2 kolektory gdyż 2×2,44 = 4,88 mkw> 4,2 mkw
 • w projekcie założono montaż kolektorów o pow. min. 6,3 mkw  tak więc Wykonawca musi zamontować  3 kolektory gdyż  3 x2,44 mkw > 7,32 mkw. Montaż jedynie dwóch kolektorów w tym przypadku  nie spełnia warunku  gdyż 2×2,44= 4,88 mkw czyli  powierzchnia jest mniejsza  niż zakładana w projekcie tj. 6,3 mkw

 

6. Jeżeli instalacja nie została jeszcze uruchomiona zalana płynem solarnym czy konieczne jest aby kolektory były przykryte folią, papierem itp.

Wg informacji wykonawcy  nie ma konieczności utrzymywania  przekrycia kolektorów na instalacjach nie  uruchomionych

 

7.  Jakie  są okresy gwarancji  na elementy instalacji

Okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio w przypadku:

 • kolektorów słonecznych ( w tym braku kondensacji pary wodnej) - 120 mięsięcy
 • pojemnościowe podgrzewacze wody – 84  miesiące
 • wszystkich pozostałych robót i zainstalowanych urządzeń  –  60 miesięcy

 

8. Czy gwarancja obejmuje przypadki zaparowania kolektorów słonecznych

Tak. Gwarancja obejmuje przypadki zaparowania kolektorów tzw. kondensacji pary wodnej

 

9. Czy podczas  okresu gwarancji planowane są płatne przeglądy gwarancyjne

Podczas okresu gwarancji nie będą wykonywane płatne przeglądy gwarancyjne. Powiat planuje z Wykonawcą wykonanie bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym.

 

10. Czy do zbiornika solarnego można podłączyć kocioł CO

Tak. Montowane zbiorniki posiadają następujące wejścia:

 • instalacji solarnej
 • instalacji co
 • grzałki elektrycznej

 

11. Jeżeli będę musiał zmienić  po montażu kolektorów słonecznych pokrycie dachowe co należy uczynić

Należy ten fakt zgłosić do Wydziału  Środowiska który uzgodni warunki związane  z demontażem instalacji z ich Wykonawcą tak aby nie doszło do utraty gwarancji

 

12. Jaki jest zakres  regulacji zaworów antypopoarzeniowych montowanych w instalacjach

Zakres regulacji zaworów antypoparzeniowych to  30 -60  oC

 

13. Jaka jest maksymalna chwilowa  temp pracy  wymienników  (bojlerów)

Maksymalna chwilowa temperatura pracy to 95-100  oC

 

14. Czy istnieje możliwość rozbudowy  instalacji solarnej

Warunki rozbudowy instalacji solarnych określono w  Uchwale  Zarządu Powiatu suskiego  >> zobacz

 

15.  Jak powinny być wykonane stopy pod montaż kolektorów słonecznych w ogrodzie

 • Powiat suski  zatwierdził   warunki jakim powinny odpowiadać prefabrykaty  służące do montażu kolektorów w ogrodzie >> zobacz
 • dopuszczono przy tym wykonanie stóp w formie wylewanego betonu  jednak przy zachowaniu wymiarów , rodzaju betonu i zbrojenia które stosowane są w prefabrykatach

 

16.  Czy każdy z uczestników  programu może dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych 

Tak. Każdy z uczestników programu może dokonywać zgłoszeń gwarancyjnych

 

17. Kto jest odpowiedzialny za przyjęcie  zgłoszeń Gwarancyjnych  w firmie SOLVER

W zakładce SERWIS podano  dane personalne osób odpowiedzialnych za serwis oraz  osoby nadzorującej  w  firmie SOLVER >> zobacz

 

18. Jaki jest czas reakcji  serwisu

Zgodnie z zapisami umowy  usterki muszą być usunięte  w terminie  7 dni od daty zgłoszenia 

 

19.  Czy w przypadku zaniku  energii elektrycznej należy zakryć kolektory słoneczne  ciemną folią

W przypadku zaniku energii elektrycznej  nie ma potrzeby zakrywania kolektorów słonecznych  folią lub jakimkolwiek innym materiałem. Gwarancja udzielona przez wykonawce  nie nakłada takiego obowiązku.

 

20.  Jak rozpoznać zaparowanie kolektorów słonecznych

Zaparowanie  kolektorów słonecznych widoczne  jest pod każdym kątem  patrząc na kolektor i jest  elementem roszczeń gwarancyjnych.  Jednocześnie zaznaczamy że montowane  kolektory posiadają szkło antyrefleksyjne, które może powodować złudzenie zaparowania kolektora  gdy patrzymy na niego tylko  pod jednym kątem, zmieniając kąt patrzenia  (przechodząc  np od lewej  części  instalacji do prawej ) efekt ten zanika i nie może być odczytywany jako zaparowanie.

 

21. Czy uczestnicy programu mogą poznać szczegóły umowy zawartej z wykonawcą

Tak. Projekt umowy którą podpisał  Powiat z Wykonawcą  był elementem postępowania przetargowego i jest dostępny >>zobacz

 

22. Jaki wpływ na uzyski  energii słonecznej ma  orientacja i pochylenie  kolektorów słonecznych

 

Wpływ  orientacji i pochylenia kolektorów słonecznych na wielkość uzyskanej energii z kolektorów słonecznych  przedstawiono  w załączniku graficznym (źródło : Zeszyty fachowe, Energetyka słoneczna, Viessmann  VI.2008) >> zobacz

 

 

 

Na podstawie analizy załącznika graficznego można ustalić że  montaż kolektorów słonecznych o nachyleniu   30O ( zalecane nachylenie 30 -45O) przy orientacji   45O  na wschód  lub  zachód od południa zapewnia uzysk  równy prawie 95 % uzysku  optymalnego.

Więcej informacji    w załączniku (źródło : Zeszyty fachowe, Energetyka słoneczna , Viessmann  VI.2008) >> zobacz

 

23.  Jak należy postąpić gdy zauważymy ucieczkę ciepła z zbiornika do instalacji co

 

W przypadku gdy użytkownicy   instalacji solarnej zaobserwują ucieczkę ciepła z zbiornika do instalacji centralnego ogrzewania (grzejników, kotła) należy zamknąć  zawór odcinający zasilanie górnej wężownicy celem uniknięcia  grawitacyjnego wychładzania zbiornika.

Gdy instalacja co będzie użytkowana należy pamiętać  aby zawór odcinający został otwarty.

 

24. Czy burza może uszkodzić   instalacje solarną

W związku z możliwością powstania przepięć  w sieci elektrycznej podczas burzy które mogą doprowadzić do  uszkodzenia sterownika  zalecamy wyłączenie zasilania stacji pompowej podczas burzy (wyciągnięcie wtyczki z gniazdka elektrycznego).  Po włączeniu zasilania instalacja  powróci do normalnej pracy.

 

25.  Jak należy postępować  w przypadku  konieczności wykonania zmian, rozbudowy, przebudowy istniejącej instalacji solarnej, wymiany pokrycia dachowego itp.

 W przypadku  konieczności  wykonania np. przebudowy, rozbudowy istniejącej instalacji solarnej, demontażu związanego z wymianą pokrycia dachowego, aby nie utracić  gwarancji na zamontowany zestaw solarny należy postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w uchwale  nr 349/2012  Zarządu Powiatu suskiego  z dnia 20.12.2012 r >zobacz

 • dane kontaktowe do firmy która wykonała projekty >zobacz
 • dane kontaktowe do Wykonawcy robót>zobacz
 • dane Kontaktowe  do Wydziału Środowiska >zobacz

 

26.   Właściwe  ciśnienie  w sieci wodociągowej. Wyciek wody z zaworu bezpieczeństwa 

Obowiązkiem właściciela  nieruchomości  jest zapewnienie  właściwego  ciśnienia  w sieci wodociągowej  około 3- 4 bar. Wartość  aktualnego ciśnienia    w sieci wodociągowej  możemy zaobserwować  na manometrach które  zostały zamontowane np.

 • przy miejscu włączenia części wodnej   instalacji  solarnej  do istniejącej  sieci wodociągowej  w budynku
 •  w miejscu  wyjścia rur do zbiornika  (pierwsza od  góry rura)  – skala niebieska  z podziałką  – bar 

 

 

 • przed zaworem bezpieczeństwa

 

 

W najniższym  punkcie  sieci wodociągowej (tuż nad posadzką) zamontowano zawór  bezpieczeństwa  który ma zabezpieczać układ solarny  przed uszkodzeniem ( przeważnie z niebieskim  grzybkiem) w  wyniku nadmiernego ciśnienia wody .

 

 

W przypadku  gdy wartość ciśnienia  przekroczy   od wartości  5,5 bara   następuje  powolny wyciek wody. Wyciek  wody z zaworu bezpieczeństwa   nie świadczy o  awarii układu  solarnego. Wyciek  z zaworu bezpieczeństwa   jest sygnałem, że właściciel  nieruchomości nie zapewnił   właściwego  ciśnienia  wody  czyli mniejszego  od  4- 5 bar.

Celem  wyeliminowania  wycieku z zaworu bezpieczeństwa właściciel  nieruchomości  musi

 • zakupić   i zamontować  reduktor  ciśnienia  (koszt od 120  zł + koszty montażu). W kosztorysach  instalacji solarnych  nie ujęto kosztów zakupu reduktora.
 • ustawić odpowiednie ciśnienie  na  reduktorze  jeżeli go posiada (około 3-4 bar)

W przypadku wypływu  wody z zaworu bezpieczeństwa  należy  sprawdzić,  czy naczynie przeponowe wodne (białe lub niebieskie) nie  zostało napełnione.   Prostym  sposobem jest  „puknięcie  palcem w naczynie” .

 

 

Naczynie pełne nie wydaje pustego odgłosu słyszymy  odgłos  ciężki związany z obecnością wewnątrz wody.  Naczynie pełne  wymaga interwencji serwisu, jednak najpierw  właściciel nieruchomości musi zapewnić właściwe  ciśnienie  poprzez montaż  lub regulację istniejącego  reduktora

 

27. Ucieczka  ciepła  z  zbiornika solarnego

O ucieczce  ciepła  z zbiornika  solarnego może mówić  gdy nastąpi  spadek temperatury  wody po zakończeniu  rozbioru wody   o około  10O C   w okresie nocy  (tj.  domownicy  zaprzestali korzystania  z wody np około  godz. 22.00 ustalając , że temperatura  wody  wynosi  np. 50 O C , wstając  rano  np.  o  godz.  6.00  obserwują że  temperatura wody na tym samym termometrze  na zbiorniku wynosi np. 30 O C mimo  to, że w nocy  nikt nie używał ciepłej wody)

Możliwe  są dwie drogi ucieczki ciepła:

 • do kolektorów  słonecznych
 • do istniejącej  instalacji centralnego ogrzewania 

 

Ucieczka ciepła do kolektorów słonecznych.  Instalacja  solarna  wyposażona  jest  w zawory zwrotne  umieszczone  w grupie  pompowej (termometry w grupie pompowej pełnią trzy funkcje : zaworu zwrotnego, zaworu odcinającego, pomiaru temperatury) oraz  sygnalizację  konwekcyjnego unoszenia ciepła  sygnalizowaną na sterowniku  odpowiednim komunikatem.  Ucieczkę  ciepła do kolektora słonecznego  można zaobserwować  analizując   temperaturę kolektora słonecznego  w godzinach wieczornych   gdy na kolektory słoneczne   nie padają już promienie słoneczne np. około 21.00  , wówczas  temperatura kolektora słonecznego  powinna  być równa  lub nieznacznie  odbiega od temperatury otoczenia.   Na zdjęciu   pokazano rozkład  temperatur   w obrębie  instalacji solarnej w okresie  nasłonecznienia  .  Temperatura kolektora słonecznego  (godz.14.04 )  wskazana  na  sterowniku   to  61 O C. 

Gdyby w miejscu obecnej  temperatury  kolektora  61 O C (w okresie  nocy  np . 22.00  przy  temperaturze  na zewnątrz  np.  8   O C)     wynosiła   np.  25 O C   mamy  do czynienia z ucieczką  ciepła  do kolektorów słonecznych.  Sytuacja  taka świadczy  najprawdopodobniej  o uszkodzeniu  zaworu zwrotnego i wymaga  ingerencji  serwisu.  Małe różnice temperatur ( około 2-5O C)    pomiędzy   kolektorem słonecznym , a  otoczeniem   nie   wpływają na prawidłową pracę  układu solarnego.

Prostym  sposobem  sprawdzenia  braku  ucieczki ciepła   jest obserwacja  kolektora   przed wschodem  słońca  w okresie  mrozów.  W układzie    w którym nie następuje  ucieczka ciepła   podczas mroźnych dni  kolektory są oszronione.     W układzie   w którym   ucieka ciepło następuje  miejscowe wytopienie  szronu na kolektorze.   Oczywiście  nie należy obserwować  tego zjawiska  w momencie kiedy promienie  zaczynają padać na kolektor słoneczny.

 

 

Ucieczka  ciepła do instalacji  centralnego ogrzewania.   Ucieczka  obserwowana   w przede wszystkim :

 • w okresach  przejściowych :   wczesnej jesienni   i   wczesnej wiosny  gdy  kolektory słoneczne  pozyskują    energię słoneczną,  a nie włączono jeszcze    kotła  CO 
 • istniejąca instalacja  CO  jest instalacją starego typu  grawitacyjnego  (duże przekroje rur w instalacji – zobacz zdjęcie  poniżej)
 • na wężownicy   CO  nie zamontowano pompy obiegowej ( nie wchodzi  w skład kosztorysu instalacji solarnej)

wówczas ciepło zgromadzone  w nagrzanym  zbiorniku  solarnym   może  przedostawać  się  do instalacji  CO poprzez górną wężownicę zbiornika solarnego.  Aby zapobiec  temu zjawisku  możliwe jest wykonanie   nad piecem  CO zaworu kulowego odcinającego nad piecem (zdjęcie poniżej – zawór z niebieską rączką)  który zamykany  jest w okresach przejściowych  i otwierany  gdy  używany jest kocioł  CO.  Zawór  wykonywany jest na  instalacji  CO będącej własnością  Użytkownika  instalacji,  na  jego koszt,  bez  konieczności zgody Powiatu.

 

 

 

 

 Proszę zapoznać się także, z  pytaniem  i odpowiedzią nr  23

 

28. Jakie  powinno być  prawidłowe ciśnienie  w układzie solarnym 

Dla prawidłowego  funkcjonowania instalacji  wymagane jest  ciśnienie  w układzie solarnym  min. 2 bary. Ciśnienie  w układzie sprawdzamy na manometrze  umiejscowionym  w prawym górnym rogu grupy pompowej.   Ciśnienie   niższe  niż 2 bary  wymaga  interwencji serwisu.

 

 

 

Informacje  na temat optymalnych parametrów  zawarto na str 38  przekazanej Państwu  w  żółtym  segregatorze   instrukcji  >> zobacz

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa Betonowa
Stopa Betonowa
Stopa betonowa.PDF

rozmiar: 59.9 KiB
pobrań: 1230

Umowa z Wykonawcą
Umowa z Wykonawcą
umowa z Wykonawcą.PDF

rozmiar: 15.8 MiB
pobrań: 1421

Nachylenie, Orientacja
Nachylenie, Orientacja
nachylenie, orientacja.JPG

rozmiar: 94.8 KiB
pobrań: 1494