1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot Umowy (w tym prawidłowego funkcjonowania instalacji).

Współuprawnionym z tytułu gwarancji jakości jest właściciel nieruchomości na której zamontowana została dana instalacja solarna.

 

2. Okres gwarancji jakości wynosi odpowiednio w przypadku:

  • kolektorów słonecznych ( w tym braku kondensacji pary wodnej) - 120 miesięcy 
  • pojemnościowe podgrzewacze wody – 84  miesiące
  • wszystkich pozostałych robót i zainstalowanych urządzeń  – 60  miesięcy
  • tablic informacyjne wraz z gwarancją niezmienności kolorów -  60 miesięcy

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania świadczeń z tytułu gwarancji jakości, jeżeli zgłoszenie usterki zostanie mu doręczone w terminie ważności gwarancji.

 

 

obraz-135-kopiowanie

 

 

3. Wykonawca oświadczył, że Zamawiający nie utraci gwarancji, nie dojdzie do uszkodzenia instalacji oraz jej elementów w związku z stanami postojowymi związanymi z brakiem rozbioru wody z instalacji w okresie silnego nasłonecznienia, zanikiem energii elektrycznej oraz mrozami (temperatury poniżej 00C).

 

4. W okresie gwarancji Zamawiający lub właściciele nieruchomości nie są zobowiązani do przeprowadzenia wykonania jakichkolwiek płatnych czynności i przeglądów.

 

5. Ponadto Wykonawca :

  • zobowiązany jest do przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeglądów instalacji i ich poszczególnych elementów zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń.
  • wspólnie z Zamawiającym w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przeprowadzi bezpłatny przegląd gwarancyjny wykonanych instalacji w zakresie określonych urządzeń. Przegląd rozpocznie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem okresu gwarancji dla danych urządzeń i zakończy się nie później niż na dwa miesiące przed upływem okresu tej gwarancji. i
  • usunie wszelkie wady wykryte w ramach przeglądu w terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu i stwierdzenia wad, a także przeprowadzi – o ile będzie to konieczne – regulację, odpowietrzanie i inne czynności potrzebne do należytego funkcjonowania instalacji.

 

6. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru danej części robót w zakresie Inwestycji.

 

7. Właściciel nieruchomości dokonuje zgłoszenia faktu zaistnienia zdarzeń objętych gwarancją jakości Wykonawcy telefonicznie lub e-mail pod numer telefonu albo adres e-mail wskazany w protokole odbioru. > zobacz

 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę zgłoszeń gwarancyjnych i utrzymania adresu e-mail, numeru telefonu do zgłoszeń zdarzeń objętych gwarancją przez cały okres gwarancji.

 

9. Numer telefonu przeznaczony do zgłaszania awarii powinien być czynny co najmniej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 z wyłączeniem dni świątecznych. Koszt połączenia nie może przekraczać stawek połączeń międzymiastowych.

 

10. Po otrzymaniu zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest ocenić jego zasadność.

 

11. W przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne usterki w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

 

12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

 

13. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu oryginał dokumentu gwarancji dla każdego składnika Inwestycji podlegającego procedurze odbioru przy podpisywaniu protokołu odbioru. Jednocześnie Wykonawca przekaże właścicielowi nieruchomości odpis tego dokumentu.