I. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej poprzez :

 

 1. Przekazanie Wykonawcy w imieniu Inwestora  terenu budowy, reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami , specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, a w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi i Europejskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach, min. w decyzji o pozwoleniu na budowę
 2. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego
 3. Koordynacja robót poszczególnych branż
 4. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy , p.poż. i ochrony środowiska
 5. Kontrola zgodności wykonania robót z umową  zawartą z Wykonawcą
 6. inspektor musi  nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej z 2349 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych , przynajmniej dwa razy w obrębie każdej nieruchomości   w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską , umową zawartą pomiędzy inwestorem,  a  wykonawcą  prac. Każda inspekcja winna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości poświadczającej  jej odbycie. Dokumenty dołącza się do protokołu odbioru. 
 7. prowadzenia regularnych inspekcji w obrębie instalacji solarnej przeznaczonej dla szpitala, przynajmniej dwa razy w tygodniu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską , umową zawartą pomiędzy inwestorem,  a  wykonawcą  prac.
 8. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane
 9. Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie
 10. Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, nie używa wymaganych zabezpieczeń przewidzianych przepisami BHP
 11.  Pisemne informowanie Inwestora o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania
 12. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy
 13. Udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy  na roboty budowlane

 

 

II. sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie poprzez:   sprawdzanie czy  wykonano instalacje  przy użyciu materiałów  i urządzeń  wymienionych  w dokumentacji projektowe

 

 1. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów  budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (wyłącznie posiadające stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty) czy zamiennych nie objętych dokumentami Zamawiającego,
 2. współdziałanie z wykonawcą i inwestorem w celu uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych postanowień umowy z Wykonawcą   w tym jakości wykonanych prac  i zamontowanych urządzeń
 3.  sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 4. sprawdzanie czy zmontowano wszystkie urządzenia wymienione w dokumentacji projektowej
 5. sprawdzanie czy zakres prac jest zgodny z założeniami projektowym
 6.  sprawdzanie czy wykonana instalacja wykorzystywana będzie jedynie do potrzeb gospodarstwa domowego
 7. ścisła współpraca z podmiotem prowadzącym autorski nadzór Inwestycji w zakresie robot związanych z instalacja przeznaczoną dla szpitala nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia,
 8. pobieranie prób materiałów, urządzeń do badań weryfikujących  ich jakość na zlecenie Inwestora. Próby odbierane przez Inwestora z ternu nieruchomości objętej zleceniem
 9.  zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości
 10. zlecenie  dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt, odkrywek elementów robot budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem
 11. Uczestniczenie przy przeprowadzeniu  prób, pomiarów i sprawdzeń
 12. Podejmowanie w toku budowy wspólnie z Zamawiającym decyzji dotyczących  zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych tej budowy
 13. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział  w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania poprzez: dokonywanie w  imieniu Inwestora odbioru  robót budowlanych (częściowych i końcowych), w tym podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
 14.  sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 15. przygotowanie i wypełnienie protokołu odbioru  zgodnego z wzorem dostarczonym przez zamawiającego
 16. sprawdzanie kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę do odbiorów częściowych, odbioru końcowego w tym dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez wykonawcę   w zakresie ujętym w umowie z wykonawcą robót budowlanych. Przekazywanie ich inwestorowi nie rzadziej niż raz  w tygodniu, chyba że Inwestor  wyrazi zgodę na inną częstotliwość składania dokumentów. Dokumenty przekazywane będą  Inwestorowi protokołem zdawczo odbiorczym

 

 

III. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez:

 

 1.  Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową oraz harmonogramem rzeczowo finansowym z Wykonawcą, dokonanie analizy i zatwierdzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych;
 2. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad
 3.  Kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy usuniętych wad – potwierdzonych protokołem
 4. odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów, oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczyc
 5.  Przeprowadzenie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową z Wykonawcą, a w szczególności : czynności kontrolne i weryfikacja faktur
 6. Informowanie pisemnie w okresach 2 tygodniowych Zamawiającego o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących niezbędnej dokumentacji odbiorowej oraz dokumentacji powykonawczej
 7. przedstawienie  Inwestorowi propozycji rozstrzygnięcia  wątpliwości natury technicznej, jakości wykonanych  robót powstałych w toku prowadzonych prac jak i po ich zakończeniu (w tym także zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości)  a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
 8. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania  częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą
 9. udział w spotkaniach organizowanych przez Zleceniodawcę w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy
 10.  Uczestnictwa w comiesięcznych  (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – częściej) naradach  dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawca Robót, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia narad
 11. poświadczenia terminu zakończenia robót
 12. doradzania Inwestorowi  w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom
 13. powiadomienia Inwestora  o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją  Inwestora a stanem faktycznym na terenie budowy
 14. sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy Robót
 15. zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową w formie ustalonej z Zamawiającym
 16. wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora
 17. opiniowania i wskazywania , nadzorowania  sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu  z Inwestorem w tym w związku  z ewentualnymi skargami  właścicieli budynków mieszkalnych objętych robotami 
 18. prowadzenia nadzoru nad dokumentacją fotograficzną budowy wykonywaną przez wykonawcę robót i załączanie jej do protokołów odbioru raportów Nadzoru Inwestorskiego, składanych Zamawiającemu
 19. regularnego przekazywania zamawiającemu wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych
 20. dokonywania w odpowiednich terminach i formach, o ile tego wymagają stosowne przepisy lub postanowienia umowne wynikające z zawartych umów przez Zamawiającego, a dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego, rozliczeń częściowych lub okresowych, sprawozdawczości, monitoringu, ewaluacji przedmiotu kontraktu
 21. W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Nadzór Inwestorski , Fundusze  zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji i stosownych rozliczeń do stanu faktycznego zaawansowania realizacji inwestycji
 22.  Zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia
 23.  Dokonywanie wpisów w dzienniku budowy  w przypadku szpitala oraz wydawanie kierownikowi budowy (uzgodnionych z Zamawiającym) poleceń określonych przepisami Prawa budowlanego.
 24.  Opracowywanie niezbędnych sprawozdań i udzielanie informacji z postępu robót
 25. sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy,  w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót uzupełniających , a także ustalenia sposobu wykonania tych robót
 26. opiniowanie wniosków właścicieli budynków mieszkalnych w sprawie  zmiany zakresu prowadzonych robót, zmiany położenia elementów instalacji  wraz z określeniem propozycji rozstrzygnięcia  oraz zakresem zmiany kosztów
 27. określenie zakresu urządzeń ,robót  i zwianych z tym  kosztów  które nie zostały wykorzystane, wykonane w obrębie  budynku mieszkalnego 
 28. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia
 29.  kontrolowanie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie Zleceniodawcę o usunięciu wad i usterek
 30.  nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej
 31.  przygotowanie materiałów do zawiadomienia o zakończeniu budowy w PINB
 32. w przypadku nieterminowego usuwania przez Wykonawcę wad i usterek, przygotowanie Zamawiającemu danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu
 33. potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstawy do fakturowania częściowego zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zleceniodawcą i Wykonawcą
 34.  przygotowanie w imieniu Inwestora  kompletu dokumentów oraz złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i przekazanie kopii wniosku z potwierdzoną datą wpływu PINB dla Zamawiającego
 35. przygotowanie oraz przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu końcowego budowy, sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji
 36. Nakazywania Projektantowi sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy
 37. Weryfikowania „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót
 38. Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót
 39. Sprawdzenia wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określania zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych
 40.  Sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i sprawdzania protokołów odbioru częściowego wykonanych robót
 41.  Identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy Robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom
 42. Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy wraz z przedstawieniem sposobu załatwienia sprawy
 43. Rozpatrywanie  roszczeń Wykonawcy Robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich
 44.  W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawca Robót dotyczący realizacji inwestycji, wsparcie Zamawiającego poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy co do przedmiotu sporu
 45. Bez uprzedniej zgody Powiatu  Suskiego  wyrażonej na piśmie, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do dokonywania żadnych czynności faktycznych i prawnych, które mogą powodować powstanie po stronie Powiatu Suskiego  zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężnego. W szczególności Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest uprawniony do wydawania wykonawcy , poleceń do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.