Podczas odbioru podpisywany  jest protokół  zdawczo- odbiorczy > zobacz   2016 2012-2013


 • odbiory przeprowadzane są  przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego po wykonaniu instalacji w obecności właściciela nieruchomości
 • Inspektor posiada  odpowiednie uprawnienia budowlane.
 • w  protokole stwierdza się czy jakość wykonanych robót jest odpowiednia
 • do protokołu  dołączone  są załączniki   > zobacz  1, 2,

 

 

I.  Odbiorowi podlegają:


 •  montaż instalacji solarnej na każdym budynku mieszkalnym,
 • montaż instalacji solarnej na terenie Szpitala w Suchej Beskidzkiej
 • montaż każdej tablicy Informacyjnej

 

Wykonawca może zgłosić do odbioru jedynie części Inwestycji, które zostały całkowicie ukończone, a w przypadku instalacji solarnych także odpowietrzone, wyregulowane i przygotowane do eksploatacji.

W ramach odbioru sprawdzana będzie zgodność części robót w zakresie Inwestycji z postanowieniami umowy, SIWZ, oferty oraz zasadami sztuki budowlanej.

 

 

II. Zasady odbioru :

 • w dniu zakończenia robót wykonawca zgłosi Inspektorowi Nadzoru   gotowość robót do odbioru;
 • Inspektor Nadzoru  wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia gotowości robót do odbioru, z zastrzeżeniem, że odbiory odbywają się jedynie w dni robocze;
 • w przypadku odbioru bez stwierdzenia wad robót, za termin wykonania przedmiotu odbioru będzie przyjęta data zgłoszenia zamawiającemu gotowości robot do odbioru;
 • w przypadku wad robót zamawiający będzie uprawniony do podjęcia działań określonych korygujących
 • w przypadku wyznaczenia wykonawcy terminu do usunięcia wad, bądź do ponownego wykonania przedmiotu odbioru w zakresie danej części robót, zamawiający wyznaczy termin odbioru w sposób analogiczny jak w pkt b) niniejszych zasad
 • za dzień wykonania będzie przyjęta data zgłoszenia zamawiającemu gotowości robót do odbioru po usunięciu usterek lub po ponownym wykonaniu przedmiotu zamówienia w zakresie danej części robót.

 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w przypadku stwierdzenia istnienia wad terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad w obecności przedstawiciela osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości.

 

 

II. Ujawnienie wad podczas odbioru

 

W przypadku ujawnienia istnienia wad robót w zakresie Inwestycji objętych odbiorem Zamawiający jest uprawniony:

 • odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia, i wyznaczyć w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin;
 •  jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, to:
 • jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru i obniżyć odpowiednio wynagrodzenie

Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy w części dotyczącej przedmiotu odbioru lub zobowiązać Wykonawcę do ponownego wykonania  przedmiotu odbioru w ramach wynagrodzenia.

W przypadku nieusunięcia stwierdzonych wad przez Wykonawcę lub w przypadku niewykonania przedmiotu odbioru pomimo obowiązku jego ponownego wykonania, Zamawiający może powierzyć osobie trzeciej usunięcie wad lub ponowne wykonanie przedmiotu odbioru na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W takiej sytuacji zamawiający będzie uprawniony do pokrycia kosztu usunięcia wad z lub kosztu ponownego wykonania przedmiotu odbioru z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

III. Przekazanie dokumentów podczas odbioru

 

Podczas odbioru części robót w zakresie Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przekazać właścicielowi nieruchomości za pokwitowaniem segregator obejmujący komplet informacji dotyczących instalacji solarnej , zawierający:

 • Informacje o Podmiotach finansujących  i realizujących projekt
 • spis przekazanych dokumentów
 • skrócony opis zamontowanej instalacji
 •  skróconą instrukcje obsługi
 • instrukcje poszczególnych urządzeń
 • lokalizacje inwestycji  (adres, lokalizacja GPS)
 • informacje o składzie i numerze  brygady wykonującej  prace w obrębie nieruchomości
 • informacje o optymalnym przepływie płynu solarnego, zapewniającym uzyskanie największego efektu ekologicznego i ekonomicznego.
 • informacje o okresach gwarancyjnych  na poszczególne urządzenia i roboty  oraz terminach bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych
 •  informacje o sposobie zgłaszania usterek w ramach gwarancji
 • numery telefonów i adresy e-mail, pod które należy zgłaszać  usterki  oraz uzyskać konsultacje

 

IV. Odbiór końcowy

Po wykonaniu ostatnich robót  w zakresie Inwestycji Strony przystąpią do odbioru końcowego Inwestycji.

 

 

VI.  Wzory dokumentów stosowanych podczas odbioru przedstawiono poniżej

Do dokumentów tych należą:

 • wzór protokołu zdawczo odbiorczego
 • załącznik do protokołu zdawczo odbiorczego 
 • potwierdzenie wizyty inspektora (min. 2 krotne w obrębie każdego budynku potwierdzone podpisem właściciela nieruchomości

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów które będą  wypełniane

i podpisywane  w obecności Właściciela nieruchomości .

Właściciel może wnieść umotywowane uwagi do protokołu

 

 

Uwaga !!!  Treść dokumentów może ulegać nieznacznym  modyfikacją z uwagi na charakter inwestycji

 

 

 


dscf5420

 

 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY
PROTOKÓŁ ZDAWCZO ODBIORCZY – wzór nr 1(2).pdf

rozmiar: 390.1 KiB
pobrań: 4775

Załącznik do PROTOKOŁU
Załącznik do PROTOKOŁU
Inspektor nadzoru – potwierdzenie inspekcji – wzór nr 10.pdf

rozmiar: 160.2 KiB
pobrań: 998

Potwierdzenie odbycia Inspekcji
Potwierdzenie odbycia Inspekcji
Inspektor nadzoru – potwierdzenie inspekcji – wzór nr 10(2).pdf

rozmiar: 160.2 KiB
pobrań: 915

PROTOKÓŁ WERYFIKUJĄCY
PROTOKÓŁ WERYFIKUJĄCY
PROTOKÓŁ WERYFIKUJĄCY- wzór nr 8.pdf

rozmiar: 210.2 KiB
pobrań: 1486

Protokół Zdawczo-odbiorczy 2016
Protokół Zdawczo-odbiorczy 2016
Protokół zdawczo-odbiorczy 2016.pdf

rozmiar: 358.6 KiB
pobrań: 1663