Projekt  przygotowany, koordynowany, realizowany  przez

Wydział Środowiska

przy istotnym wsparciu  pozostałych Wydziałów  Starostwa Powiatowego  przede wszystkim  Wydziału Inwestycji , Biura Prawnego i Wydziału Finansowego. 

 

Pomysłodawcą projektu jest

Naczelnik Wydziału Środowiska – Paweł Dyrcz 

który przez  cały czas koordynuje prace związane z projektem

 

 

Informacja  na temat przebiegu realizacji  projektu :

 

22.11.2007 r. Projekt dofinansowania dla osób fizycznych zakładał możliwość złożenia przez Starostwo wniosku o dofinansowanie w imieniu mieszkańców Powiatu do Marszałka Województwa w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego. Do chwili obecnej Marszałek nie ogłosił terminu naboru, dlatego ciągle przyjmowano ankiety. Podjęto także decyzję złożenia wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu.

29.11.2007 r. Zlecono wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej i wniosków o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz EkoFunduszu.

30.11.2007 r. Zakończenie przyjmowania ankiet

20.12.2007 r. Z uwagi na największe zainteresowanie i możliwość pozyskania środków finansowych występować będziemy jedynie o dofinansowanie kolektorów słonecznych do przygotowania cieplej wody użytkowej.

28.12.2007 r. przygotowano projekt statutu Stowarzyszenia „Dla Natury 2000”, którego powstania będzie konieczne dla otrzymania dotacji.

2.01.2008 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia „Dla Natury 2000”, wybrano zarząd, komisję rewizyjną, przyjęto statut.

3.01.2008 r. – odbyło się zebranie zarządu stowarzyszenia na którym wybrano Prezesa ( Paweł Dyrcz), Wiceprezesa (Marek Mrugacz), Skarbnika (Krzysztof Kołacz), przyjęto w poczet członków wspierających Powiat Suski. Odbyło się zebranie Komisji Rewizyjnej na którym wybrano Przewodniczącego (Andrzej Pająk), oraz członków Józef Bałos, Krystyna Kozina.

3.01.2008 r. złożono wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie o zarejestrowanie Stowarzyszenia „Dla Natury 2000”.

11.01.2008 r. Weryfikacja wniosków i analizy techniczno – ekonomicznej do NFOŚiGW i Ekofunduszu

15.01.2008 r. Uzyskano opinie WIOŚ na temat planowanej inwestycji

21.01.2008 r. Wystąpiono do Ministra Środowiska o poparcie projektu

21.01.2008 r. Uzyskano opinie Burmistrzów i Wójtów z terenu powiatu na temat planowanej inwestycji

22.01.2008 r. Przesłano wnioski do NFOŚiGW i Ekofunduszu (kwota wniosku 27 mln zł, łączna moc instalacji 7,8 MWt, efekt ekologiczny – redukcja 3300 t substancji zanieczyszczających (pyły, SO2, CO2, CO, BAP, sadza)

10.03.2008 r. Ekofundusz odmówił dofinansowania do kolektorów na budynkach prywatnych, w dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedż z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (50 % kosztów inwestycji), poszukujemy także innych źródeł finansowania przedsięwięcia

26.03.2008 r. – wystąpiono do Przewodniczącego Rady Ekofunduszu o ponowne rozpatrzenie wniosku

28.04.2008 r.- w dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź z NFOŚ w Warszawie w sprawie złozonego wniosku o dofinansowanie

09.07.2008 r.- Orientacyjny termin rozpatrzenia wniosków przez NFOŚ w Warszawie 30.07.2008 r.

25.08.2008 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska poinformował, że projekt jest przewidziany do dofinansowania w formie dotacji, ostateczna decyzja będzie podjęta po zakończeniu negocjacji

25.08.2008 r. rozpoczynamy proces negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, który będzie zakończony podpisaniem umowy (przewidziany termin podpisania umowy 30.09.2008 r.)

26.08.2008 r. po zakończeniu negocjacji i podpisaniu umowy z NFOŚ będziemy się z Państwem kontaktować

6.10.2008 r. oczekujemy na wyznaczenie terminu spotkania negocjacyjnego w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie

12.01.2009 – Starosta Suski wystąpił do Posłów na Sejm RP – Pana Janusza Chwieruta i Pana Tadeusza Arkita o pomoc w uzyskaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kolektory na budynkach prywatnych

14.01.2009 – w dalszym ciągu oczekujemy na wyznaczenie terminu negocjacji

05.03.2009 – odpowiedź Prezesa NFOŚiGW w Warszawie na interpelację Posłów w sprawie kolektorów słonecznych. Zobacz pismo >>

23.03.2009 – w dniu 19.03.2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie odbyły się negocjacje. Powiat suski reprezentował Starosta Suski Andrzej Pająk oraz Naczelnik Wydziału Środowiska  Paweł Dyrcz. Przeprowadzone negocjacje umożliwią sformułowanie wniosku przez NFOŚ do Zarządu Funduszu i Rady Nadzorczej Funduszu z uwagi na wartość projektu.

31.03.2009 – wystąpiono do Biura Krajowej Informacji Podatkowej z zapytaniem czy uczestnictwo w programie będzie wiązać się z powstaniem zobowiązań podatkowych

20.04.2009 r. - aby zwiększyć wysokość dofinansowania przedsięwzięcia złożono zarys projektu do Polsko – Szwajcarskiego Funduszu Współpracy

06.05.2009 r. - otrzymano projekt umowy dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska do uzgodnienia

12.05.2009 – wniesiono uwagi, poproszono o wyjaśnienia dotyczące projektu umowy dotacji z NFOŚiGW

03.06.2009 – ostatecznie zaakceptowano projekt umowy dotacji z NFOŚiGW

08.06.2009 – uzgadniamy z Wydziałem Architektury Starostwa i Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego czy na montaż kolektorów słonecznych wymagane jest zgłoszenie (pozwolenie)

09.06.2009 – Władza Wdrażająca Polsko Szwajcarski Program Współpracy poinformowała, że zarys projektu złożony 20.04.2009 r. został pozytywnie oceniony pod względem formalnym. W ciągu 30 dni zarys projektu zostanie oceniony pod względem merytorycznym. Do konkursu o przyznanie dotacji złożono 75 wniosków.

29.06.2009 r. – Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji przepisów podatkowych stwierdziła, że uczestnictwo w programie nie będzie wiązało się z powstaniem zobowiązań podatkowych.

22.07.2009 r. – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 20 lipca 2009 r. poinformował pisemnie że przyznał dotacje w wysokości 13 509 120 zł tj. 50 % kosztów kwalifikowanych na realizacje Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie Powiatu suskiego przewidującego montaż kolektorów słonecznych na 2156 domach osób prywatnych na terenie Powiatu suskiego W chwili obecnej oczekujemy jeszcze na stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie , po uzyskaniu której będziemy się kontaktować z Państwem pisemnie prosząc o podpisanie umowy określającej warunki realizacji inwestycji oraz wielkość i termin wpłaty zaliczki.

25.07.2009 r. – Otrzymano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej

26.07.2009 r. – Przygotowujemy umowy pomiędzy Powiatem a Uczestnikami Programu określające zasady uczestnictwa w Programie. Pisma z umowami dostarczane będą na przełomie sierpnia/września 2009 r. do osób, które złożyły ankiety

06.08.2009 r. – Władza Wdrażająca Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy poinformowała, że zarys Programu przeszedł ocenę merytoryczną. W chwili obecnej dokumenty tłumaczone są na język angielski w celu przekazania ich do Ambasady Szwajcarii.

17.08.2009 r.- Złożono przetłumaczone dokumenty w siedzibie władzy wdrażającej Szwajcarsko-Polski program współpracy.

20.08.2009 r. – Rozpoczęto wysyłkę umów do osób fizycznych, które złożyły ankiety i zamieszkują na terenie Powiatu Suskiego. Zgodnie z decyzją Zarządu do kwestii uczestnictwa w programie osób zamieszkałych poza powiatem a posiadających budynki na terenie powiatu oraz wspólnot mieszkaniowych powrócimy po 30.09.2009 jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza od zadeklarowanej.

21.08.2009 r. – Nadal przyjmujemy ankiety. Dezyzje o wysyłce umów podejmiemy po 30.09.2009 jeżeli liczba uczestników będzie mniejsza od zadeklarowanej.

25.08.2009 r. – Instalacja solarna, elementy oraz schemat działania: Schemat w pliku pdf »

25.08.2009 r. – Ustalono terminy spotkań informacyjnych dotyczących „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”: Harmonogram spotkań w pliku pdf »

31.08.2009 r. Sprostowanie »

04.09.2009 r. – Osoby, które w chwili składania ankiet były zameldowane poza Powiatem Suskim, a obecnie  zamieszkują na terenie Powiatu Suskiego lub są współwłaściciel nieruchomości na której miałby być montowany zestaw solarny proszone są o kontakt z Wydziałem Środowiska.

10.09.2009 r. – zgodnie z decyzją Starosty Suskiego przyjmowanie ankiet do „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych żródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego” zostaje wstrzymane z dniem 14.09.2009 r.

17.09.2009 r. Spotkania z mieszkańcami powiatu »

23.10.2009 r. – ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

6.11.2009 r. – pismo do Mieszkańców Powiatu suskiego >>

6.11.2009 r. – w ramach postępowania przetargowego wpłynęło 6 ofert na wykonanie dokumentacji o następującej wartości
1. 802.418.40 zł brutto tj. 341,60 zł / budynek
2. 1.122.400,00 zł brutto tj. 477,82 zł / budynek
3. 158.600,00 zł brutto tj. 67,52 zł / budynek
4. 999.180,00 zł brutto tj. 425,36 zł / budynek
5. 429.867,00 zł brutto tj. 183,00 zł / budynek
6. 286.700,00 zł brutto tj. 122,05 zł / budynek

10.11.2009 r. – wyłoniono wykonawcę prac projektowych – Firmę Solarpol – Polskie Centrum Energii Odnawialnej z siedzibą w Sułkowicach, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie dokumentacji tj. 67,52 zł / budynek

25.11.2009 r. – wizyta delegacji szwajcarskiej »

2.12.2009 r. – w najbliższym tygodniu ustalony zostanie harmonogram wizyt w poszczególnych gminach, który zostanie umieszczony na stronie internetowej i przesłany do urzędów gmin. Projektanci prowadzić będą prace projektowe na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Suskiego okazywanego bez wezwania, projektanci nie są upoważnieni do pobierania jakichkolwiek środków finansowych

2.12.2009 r. – osoby które złożyły umowy i dokonały wpłaty zaliczki w wysokości 300 zł zakwalifikowały się do udziału w programie

17.12.2009 r. – wykaz osób posiadających pełnomocnictwo Starosty Suskiego do wykonania prac projektowych w ramach Programu 1. Krzysztof Wojas 2. Bogdan Tylka 3. Paulina Natkaniec 4. Marcin Niebylski 5. Sławomir Ryś 6. Katarzyna Maj 7. Tomasz Smoter 8. Tomasz Michalczak 9. Kamil Więcław

18.12.2009 r. – harmonogram wizyt »

08.01.2010 r. - wykaz osób posiadających pełnomocnictwo Starosty Suskiego do wykonania prac projektowych w ramach Programu 1. Sabina Pakuła 2. Władysława Trybała 3. Marcin Koziana 4. Andrzej Leksander

14.01.2010 r. - wykaz osób posiadających pełnomocnictwo Starosty Suskiego do wykonania prac projektowych w ramach Programu 1.Michał Blak 2. Przemysław Stanisz 3. Anna Przybyl 4. Grzegorz Kotas 5. Maciej Kozień 6. Kamila Adamowicz

29.01.2010 r. - uaktualniony wykaz osób posiadających pełnomocnictwo Starosty do wykonywania prac projektowych. Lista osób »

08.02.2010 r.- Informujemy, że do 30.03.2010 r. do każdego z uczestników Programu dotrą przedstawiciele firmy projektowej aby zaprojektować układ solarny. Posiadają oni wykaz adresów oraz telefonów i umawiają się indywidualnie na wizyty. Mogą wchodzić na nieruchomość po przedstawieniu bez wezwania upoważnienia imiennego podpisanego przez Starostę. Orientacyjne terminy wizyt przedstawione są w harmonogramie umieszczonym na stronie www.powiatsuski.pl w części dotyczącej programu oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa. Uprzejmie prosimy o przygotowanie dokumentacji projektowej budynku jeżeli taka istnieje.

19.02.2010 r. - Schematy instalacji solarnych proponowane przez Firmę Solarpol dla inwestycji w prywatnych budynkach mieszkalnych. Schematy »

19.02.2010 r. - sprawy dotyczące wizyt projektantów proszę uzgadniać z Firmą Solarpol tel. 12/ 272 20 25 Tomasz Smoter

16.03.2010 r. - lista osób oczekujących na podpisanie umowy »

02.04.2010 r. – uprzejmie prosimy o zwrócenie projektantowi wypełnionych pełnomocnictw do zawarcia umowy ubezpieczeniowej (jeżeli Państwo tego nie uczynili) lub dostarczenie ich do starostwa

05.04.2010 r. – wykonano kompletną dokumentację przetargową i projektową dla instalacji solarnej przeznaczonej dla szpitala w Suchej Beskidzkiej

6.04.2010 r. – 19 lutego br. uzyskano pozwolenie na budowę instalacji solarnej dla szpitala w Suchej Beskidzkiej

06.04.2010 r. – w tym tygodniu rozpoczyna się rozsyłanie projektów i kosztorysów do uczestników programu.

20.04.2010 r.- przypominamy o konieczności dokonania do 17.05.2010 r. wpłaty 15 % wartości kosztorysowej zestawu solarnego (po otrzymaniu kosztorysu i projektu). Ostateczna cena zestawu solarnego zostanie ustalona w drodze postępowania przetargowego a ewentualna różnica zostanie zwrócona uczestnikowi programu.

21.04.2010 r. – po otrzymaniu projektu proszę o sprawdzenie czy rozwiązania przedstawione w projekcie są zgodne z ustaleniami przeprowadzonymi z firmą projektową, ewentualne uwagi proszę zgłaszać firmie Solarpol (tel. 12/ 272 20 25), która wykonywała dokumentację. Brak uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu uznaje się za akceptację przyjętych rozwiązań projektowych.

6.05.2010- otrzymano promesę  WFOŚiGW w Krakowie na wykonie instalacji solarnej przeznaczonej dla Szpitala w Suchej Beskidzkiej

12.05.2010 r. - otrzymano pismo Władzy Wdrażającej, która poinformowała że 30.04.2010 r. w Bernie zaakceptowano zarys projektu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.Następnym etapem będzie złożenie kompletu dokumentacji w języku polskim i angielskim. Przewidywany udział strony szwajcarskiej 5,6 mln CHF.

09.06.2010 r. – weryfikujemy złożoną dokumentacją projektową wraz z wpłatami mieszkańców

14.06.2010 r. - W dniu 10.06.2010 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Władzy Wrażającej w sprawie przygotowania kompletnej propozycji projektu w ramach Programu. Ustalono, że dokumenty wraz z tłumaczeniem na język angielski zostaną dostarczone do 30.07.2010 r. Powiat Suski reprezentował Starosta Suski Andrzej Pająk oraz Naczelnik Wydziału Środowiska Marek Mrugacz.

21.06.2010 r. - W związku z przedstawieniem m.in. dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłat przez uczestników Programu w dniu 21.06.2010 r. podpisano umowę dotacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

28.06.2010 r. – Przygotowujemy komplet dokumentów do tłumaczenia, weryfikujemy dokumentację projektową i prawo własności nieruchomości

24.06.2010 r. - Rada Powiatu Suskiego podjęła uchwałę wprowadzającą „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego” do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010 – 2012

28.06.2010 r. - zlecono wykonanie analizy ekonomiczno – finansowej niezbędnej do złożenia Kompletnej Propozycji Projektu do Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

5.07.2010 r. - opracowano odpowiedzi na uwagi zebrane na etapie zarysu projektu

7.07.2010 r. - opracowano harmonogram działań promocyjnych obejmujących m.in. konferencje o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 8 spotkań z mieszkańcami powiatu suskiego, 4 spotkania w szkołach średnich w trakcie trwania projektu

8.07.2010 r. - przygotowano opis techniczno – funkcjonalny dla budynków mieszkalnych niezbędny do Kompletnej Propozycji Projektu

8.07.2010 r. - dokonano zgłoszenia zgodnie z Prawem budowlanym wykonania 2349 instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych

12.07.2010 r. - przygotowano opis techniczno – funkcjonalny dla szpitala niezbędny do Kompletnej Propozycji Projektu

13.07.2010 r. - sporządzono projekt, kosztorys dla umiejscowienia 23 tablic o wymiarach 1,5 x 2 m informujących o projekcie, które będą rozmieszczone na terenie powiatu

13.07.2010 r. - Wydział Architektury poinformował, że przyjął bez uwag zgłoszenie wykonania 2349 instalacji solarnych

15.07.2010 r. - uzgodniono miejsca lokalizacji tablic informacyjnych

29.07.2010 r. - Wydział Architektury poinformował, że przyjął bez uwag zgłoszenie dotyczące wykonania 23 tablic informacyjnych o projekcie

29.07.2010 r. - zakończono prace nad opracowaniem wniosku głównego, który został przekazany do tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego

4.08.2010 r. - otrzymano analizę ekonomiczno – finansową, analizujemy jej zapisy

5.08.2010 r. - opracowano matrycę logiczną projektu

9.08.2010 r. - otrzymano całość tłumaczenia wniosku i załączników – 1120 stron (cena za tłumaczenie po rabacie 41 tys. zł)

10.08.2010 r. - kompletujemy wniosek w języku angielskim i polskim

13.08.2010 r. - zakończono prace związane z Kompletną Propozycją Projektu do Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (9 segregatorów – wersja polska zawiera 350 stron, wersja angielska 770 stron, sporządzone w 3 kopiach – łącznie 3360 stron), którą przekazano do wysyłki. zobacz zdjęcie »

16.08.2010 r. - Władza Wdrażająca odebrała Kompletną Propozycję Projektu 16.08.2010 r. – weryfikujemy dokumentację, łącznie 181 pudełek. Na potrzeby magazynowania

dokumentów wygospodarowano dodatkowe pomieszczenie. zobacz zdjęcie » 25.08.2010 r. - Władza Wdrażajaca w wyniku oceny merytorycznej kompletnej propozycji projektu przesłała uwagi do wniosku

27.08.2010 r. – uwagi Władzy Wdrażajacej zostały uzupełnione

1.09.2010 r. – w chwili obecnej posiadamy wszelkie wymagane prawem pozwolenia, zezwolenia, zapewnione współfinansowanie montażu finansowego, oczekujemy na decyzje Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, która umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej na zakup i montaż instalacji solarnych

07.09.2010 r. – lista kolejnych osób oczekujących na podpisanie umowy – - Lista kolejnych osób oczekujacych na podpisanie umowy »

04.11.2010 r. – Władza Wdrażająca poinformowała że dokonała oceny formalnej i merytorycznej Kompletnej Propozycji Projektu, w dniu 11.10.2010 r. przekazała projekt do Departamentu Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w dniu 29.10.2010 r. projekt został przekazany stronie szwajcarskiej

10.11.2010 r. – W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na najczęsciej zadawane pytania związane z projektem. - Załącznik – Najczęściej zadawane pytania »

16.11.2010 r. – wystąpiono do Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy o jak najszybsze podjęcie decyzji dotyczącej realizacji projektu z uwagi na posiadanie kompletnej dokumentacji oraz podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie i promesę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie

20.11.2010 r. – wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie o przesunięcie terminu wypłaty dotacji z uwagi na oczekiwanie na decyzję Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

16.12.2010 r. – w okresie 1.12. – 15.12.2010 r. przygotowano i przesłano 20 stronicowy wniosek do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w sprawie stosowania przepisów podatku VAT w związku z realizacją projektu

22.12.2010 r. – w okresie 1.12.- 17.12.2010 r. przeprowadzono (w oparciu o dane z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych) weryfikację złożonych umów w zakresie tytułów prawnych do nieruchomości w obrębie których instalowane będą zestawy solarne. Stwierdzono, że 176 umów wymaga wyjaśnień.

27.12.2010 r. – rozpoczęto wysyłanie wezwań do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zapisami umów a rejestrami gruntów i księgami wieczystymi

01.02.2011 r. – Izba Skarbowa wystąpiła do Starostwa o udzielenie dodatkowych informacji do złożonego wniosku o interpretację podatkową przy realizacji projektu

03.02.2011 r. – udzielono odpowiedzi na pismo Izby Skarbowej dotyczącej interpretacji podatkowej

08.02.2011 r. – Ambasada Szwajcarii w piśmie z dnia 2.02.2010 r. poinformowała, że proces oceny wniosku zostanie zakończony do końca lutego, a podpis Ministra Rządu Szwajcarii zostanie złożony do końca marca. Mamy nadzieje, że w związku z tym będzie możliwe rozpoczęcie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie pierwszych montażów instalacji w czerwcu br.. Należy podkreślić, że Powiat suski realizuje tego typu inwestycje jako pierwszy i jedyny powiat w kraju. W załączeniu pismo Ambasady Szwajcarii.
- Pismo Ambasady Szwajcarii »

08.03.2011 r. – Szwajcarsko Polski Program Współpracy wystąpił do Powiatu Suskiego o przekazanie dodatkowych informacji na temat projektu

18.03.2011 r. – przekazano Szwajcarsko Polskiemu Programowi Współpracy dodatkowe informacje na temat realizacji projektu

14.03.2011 r. – Szwajcarsko Polski Program Współpracy poinformował, że podpis Ministra Szwajcarii będzie upoważniał Powiat Suski do rozpoczęcia procedury przetargowej. Jednocześnie wnioskuje o włączenie w prace Komisji przetargowej przedstawiciela Funduszu

17.03.2011 r. – Powiat Suski wyraził zgodę na włączenie w prace Komisji przetargowej przedstaiciela Funduszu

23.03.2011 r. – z Ministerstwa Finansów Izby Skarbowej w Katowicach Biura Krajowej Informacji Podatkowej otrzymaliśmy interpretację przepisów w zakresie stosowania podatku VAT przy realizacji projektu

06.04.2011 r. Wizyta  ekspertów Funduszu Szwajcarskiego >>

08.04.2011 r. – w Niepołomicach odbyło się spotkanie podsumowujące wizytę ekspertów Funduszu Szwajcarskiego, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Ambasady Szwajcarii. Powiat Suski reprezentował Starosta Suski Andrzej Pająk, Wicestarosta Paweł Dyrcz, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Suskiego Artur Kruźlak. Eksperci przedstawili doświadczenia wynikające z wizyty oraz wskazali prawidłowy sposób doboru instalacji solarnych w obiektach.

4.05.2011 r. - w dalszym ciągu oczekujemy na ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji, która ma być podjęta przez Władze Szwajcarii w Bernie. Projekt został zaakceptowany przez wszystkie jednostki oceniające (Ministerstwo Rozwju Regionalnego, Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Ambasadę Szwajcarii).

06.05.2011 r.Informujemy, że wpłaty mieszkańców zgromadzone są na wyodrębnionym oprocentowanym rachunku. Wpływy z odsetek zostaną z chwilą zakończenia projektu podsumowane i rozliczone z mieszkańcami mając na uwadze zapisy wynikające z zawartych umów.

7.05.2011 r. – zgodnie z wnioskiem SPPW zarządzeniem Starosty Suskiego powołano przedstawiciela Funduszu na obserwatora w postępowaniu przetargowym

8.05.2011 r. – pismem z dnia 12.04.2011 r. wystąpiono do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie możliwości stosowania obniżonej stawki VAT do wysokości 0 % w części finansowej z SPPW

9-12.05.2011 r. -  W ramach wizyty studyjnej w Szwajcarii Paweł Dyrcz zapoznała się z rozwiazaniami stosowanymi  w wykonaniu instalacji solarnych, przedstawiono także  funkcjonujące instalacje starsze niż 25lat. Koszty wizyty sfinansował SPPW

17.05.2011 r. – wystąpiono do Ambasadora Szwajcarii Pana Bendicta de Cerjat z prośbą o jak najszybsze podpisanie umowy dotacji przez SPPW

15.06.2011 r. – oczekujemy na podpisanie umowy dotacji

24.06.2011 r. – Informujemy uczestników Programu że w dniu 21.06.2011 r. decyzją SECO zatwierdzono w Bernie nasz projekt.Oficjalne pismo z decyzją SECO zostanie przekazane w przeciągu paru dni do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Decyzja SECO rozpoczyna proces przygotowania umowy przez stronę szwajcarską która umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej.

05.07.2011 r. – Informujemy, że w chwili obecnej nie przewidujemy organizacji spotkań z mieszkańcami dotyczących Projektu, tym bardziej poza granicami powiatu. Osoby działające w imieniu Powiatu Suskiego winny posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania podpisane przez Starostę lub Wicestarostę

6.07.2011 r. – Przesłano wniosek do Izby Skarbowej w sprawie wydania interpretacji podatkowej dotyczącej techniki rozliczania podatków VAT w ramach projektu

19.07.2011 r. – Szwajcarsko-Polski Program Współpracy przedstawił Minimalne warunki uczestnictwa w przetargu

21.07.2011 r. – Wysłano pismo do SPPW w sprawie wyjaśnienia zapisów wynikających z przesłanych przez Stronę Szwajcarską Minimalnych warunków uczestnictwa w przetargu

21.07.2011 r. – SPPW przesłał propozycję matrycy logicznej służącej do rozliczenia projektu

25.07.2011 r. – Wysłano uwagi dotyczące wskaźników ujętych w matrycy logicznej

30.07.2011 r. – Przygotowano i przesłano do SPPW zmienione plany i harmonogramy finansowe

8.08.2011 r. – otrzymano uwagi ekspertów Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) dotyczące uzysków zaprojektowanych instalacji.

10.08.2011 r. – przesłano stanowisko Powiatu Suskiego do Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy (SPPW) dotyczące uwag ekspertów do wykonanych projektów.

16.08.2011 r. – ostatecznie uzgodniono zapisy matrycy logicznej służącej do rozliczania projektu

17.08.2011 r. – pismem z dnia 29.07.oraz 3.08.2011 r. wystąpiono do Funduszu Szwajcarskiego (SPPW) o zwiększenie udziału procentowego Funduszu mimo obniżenia wysokości środków kwalifikowanych z uwagi na możliwość odliczenia podatku VAT. Fundusz zaakceptował propozycje Powiatu.

18.08.2011 r. – SPPW przesłał wzór tabel uproszczonego budżetu służącego do rozliczenia projektu. Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentu.

18.08.2011 r. – w okresie najbliższego miesiąca planujemy przeprowadzenie publicznego losowania kolejności gmin w których wykonane będą prace związane z realizacją projektu. Informacja o terminie losowania będzie umieszczona na stronie internetowej.

22.08.2011 r. aktualna lista osób oczekujących na podpisanie umowy »

23.08.2011 r. – Władza Wdrażająca Programy Europejskie oficjalnie przekazała decyzję o przyznaniu Powiatowi Suskiemu dotacji w wysokości 4 837 389 CHF na realizację „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”. W decyzji zostały zawarte warunki jakie należy zawrzeć w postępowaniu przetargowym. Warunki dotyczą przed wszystkim jakości zakupionych urządzeń oraz sposobu rozliczania dotacji. Na podstawie wymienionych warunków przygotowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, która 20 dni przed planowanym ogłoszeniem przetargu (po przetłumaczeniu) przekazana zostanie SPPW. Po akceptacji SIWZ zostanie ogłoszony przetarg. W międzyczasie wystąpimy o zmianę zapisów umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie zmiany terminu wypłat dotacji.

23.08.2011 r. – wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o zmianę harmonogramu wypłat

25.08.2011 r. – otrzymano interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie techniki rozliczania podatku VAT

26.08.2011 r. – przekazano WWPE matrycę logiczną i uproszczony budżet projektu

29.08.2011 r. – Przypominamy o konieczności aktualizacji danych w przypadku zmiany właściciela nieruchomości (np. postępowania spadkowego). W chwili montażu zestawu solarnego uczestnik projektu winien wykazać się aktualnym tytułem prawnym do nieruchomości.

1.09.2011 r. – rozpoczęto prace nad przygotowaniem SIWZ – dokumentu koniecznego do przeprowadzenia przetargu

8.09.2011 r. – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poinformowało o konieczności dostosowania budżetu w taki sposób aby w każdej kategorii budżetowej wielkość dofinansowania wyrażona w % była taka sama, co wiązało się z koniecznością wygospodarowania dodatkowych środków w wysokości 680 000 zł

9.09.2011 r. – wystąpiono do MRR o przyjęcie budżetu projektu w zaproponowanej formie przedstawiając uzasadnienie złożonego wniosku

26.09.2011 r. – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po zasięgnięciu opinii SPPW zaakceptowało budżet projektu w formie zaproponowanej przez Powiat

28.09.2011 r. – przesłano do SPPPW deklarację dotyczącą akceptacji warunków decyzji SPPW w sprawie przyznania dofinansowania

28.09.2011 r. - trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

29.09.2011 r. – W związku z tym , że SPPW podjął decyzję dotyczącą dofinansowania naszego zadania oczekujemy na podpisanie umów

a) umowa międzynarodowa Szwajcaria – Polska

b) umowa krajowa Władza Wdrażająca – Powiat Suski

Wzory umów są znane, Powiat nie ma wpływu na termin ich podpisania

12.10.2011 r. – uzgodniono z SPPW zakres tłumaczenia dokumentacji przetargowej (dokumentacja zawiera łącznie  66 tys. stron)

13.10.2011 r. – zlecono tłumaczenie pierwszej partii dokumentacji przetargowej

14.10.2011 r. – zakończono prace nad przygotowaniem SIWZ

19.10.2011 r. – zlecono tłumaczenie drugiej (ostatniej) partii dokumentacji przetargowej. Całość tłumaczenia będzie gotowa na 31.10.2011 r. Następnie dokumentacja zostanie  zgodnie z wymaganiami SECO przekazana do SPPW celem wniesienia ewentualnych uwag.

21.10.2011 r. zweryfikowano dokumentację projektową w zakresie ochrony danych osobowych. Do osób które znajdowały się na projektach,  a nie podpisały oświadczenia wysłano stosowne pisma.

24.10.2011 r. - Ambasador Szwajcarii i Minister Rozwoju Regionalnego podpisali umowę w sprawie realizacji projektu. Oczekujemy na podpisanie umowy WWPE – Powiat suski.

26.10.2011 r. – otrzymano pierwszą partię tłumaczenia dokumentacji przetargowej

27.10.2011 r. – przekazano do SPPW przetłumaczone dokumenty realizując zalecenia SECO

03.11.2011 r. – Władza Wdrażająca wystąpiła o przekazanie kopii dokumentów koniecznych do podpisania umowy WWPE – Powiat Suski

03.11.2011 r. – przekazano dokumenty do WWPE

24.11.2011 r. – oczekujemy na uwagi SECO do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin złożenia uwag 24.11.2011 r.

24.11.2011 r. - Powiat Suski podpisał umowę z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie w sprawie realizacji prjektu

25.11.2011 r. – Przekazano kopie umowy WWPE – Powiat Suski do NFOŚiGW, oczekujemy na decyzję NFOŚiGW w sprawie zgody na zmianę harmonogramu wypłat

29.11.2011 r. – Władza Wdrażająca Programy Europejskie przekazała uwagi strony szwajcarskiej do SIWZ z prośbą o zajęcie stanowiska przez Powiat

1.12.2011 r. - Powiat Suski przekazał stanowisko do Władzy Wdrażającej  w sprawie uwag strony szwajcarskiej do SIWZ

2.12.2011 r. – trwają prace związane z modyfikacją SIWZ, tak aby dostosować ją do uwag strony szwajcarskiej

14.12.2011 r. – w dalszym ciągu oczekujemy na decyzję NFOŚiGW w sprawie zgody na zmianę harmonogramu wypłat

22.12.2011 r. - otrzymano ponowną promesę WFOŚiGW w Krakowie na wykonanie  instalacji solarnej przeznaczonej  dla szpitala w Suchej Beskidzkiej.Poprzednia  promesa z 6.05.2010 r. utraciła moc obowiązującą. Instalacja  solarna przeznaczona dla szpitala jest częścią programu i finansowana będzie z środków WFOŚiGW i SPPW.

2.01.2012 r. - trwają prace nad ostatecznym kształtem SIWZ po uwzględnieniu uwag strony szwajcarskiej

5.01.2012 r. – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie wyraził zgodę na zmianę harmonogramu wypłat w ramach przyznanej dotacji

12.01.2012 r. – wystąpiono do Izby Skarbowej w Bielsku – Białej o wydanie Indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie  stosowania  stawki  podatku VAT w obrębie budynków jak i  prac prowadzonych poza budynkami mieszkalnymi (montaż kolektorów słonecznych w ogrodach)

19.01.2012 r. – zakończono prace nad ostateczną wersją SIWZ

20.01.2012 r. – zlecono  tłumaczenie  SIWZ. Tłumaczenie wykonane będzie do 27.01.2012 r. i  następnie  przekazane  Szwajcarsko Polskiemu Programowi Współpracy na 30 dni przed ogłoszeniem przetargu (zgodnie z zapisami umowy dotacji)

26.01.2012 r. – przesłano tłumaczenie SIWZ do Biura WWPE zgodnie z  warunkami  umowy  dotacji

16.02.2012 r. – przeprowadzono losowanie kolejności montażu instalacji w obecności Panów Wójtów, Burmistrzów, Zarządu Powiatu, Komisji Ochrony Środowiska. Kolejność przedstawia się następująco:

1. Maków Podhalański  (391)
2. Miasto Jordanów       (176)
3. Sucha Beskidzka      (313)
4. Stryszawa                (493)
5. Zembrzyce              (151)
6. Budzów                   (226)
7. Gmina Jordanów      (252)
8. Bystra-Sidzina         (112)
9. Zawoja.                   (235)

W nawiasach podano liczbę instalacji w poszczególnych Miastach/Gminach

Film  z losowania mogą Państwo obejrzeć na stronie http://powiatsuski24.pl/wydarzenia/wydarzenia/powiat/909-mak%C3%B3w-jako-pierwszy-z-solarami

20.02.2012 r.- Wicestrosta suski Pan Jan Woźny, Naczelnik wydziału Środowiska Paweł Dyrcz oraz Główny Specjalista Pan Igor Głuc  brali udział w spotkaniu z przedstawicielami SPPW w Warszawie dotyczącym zapisów i uwag do przesłanego SIWZ

21.02 2012 r – SPPW przedstawił raport z uwagami do przedstawionej przez Powiat SIWZ

23 .02.2012 r - MRR przedstawiło uwagi do przesłanej  przez Powiat SIWZ

26.02.2012 r. -  Analizujemy uwagi SPPW i MRR celem naniesienia korekt w SIWZ

12.03.2012 r.  – Naniesiono  korekty  do SIWZ  i przesłano do WWPE.

15.03.2012 r. - Zarząd Powiatu zdecydował o ogłoszeniu przetargu

14-16.03.2012 r. – Małgorzata Mirocha – Księgowa, Teresa Jasiewicz – Inspektor Wydziału Środowiska, Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska uczestniczyli w szkoleniu w Muszynie  dotyczącym kwalifikowalności i raportowania wydatków. Koszty szkolenia  pokrył SPPW.

19.03.2012 r. – przekazano Urzędowi  Oficjalnych Publikacji Wspólnot  Europejskich ogłoszenie o przetargu. Zgodnie z wymaganiami  ustawy Prawo zamówień publicznych termin składania ofert  upłynie po 40 dniach czyli 30.04.2012 r. termin ten nie może być skrócony

20.03.2012 r.UWAGA !!!!!.  POWIAT SUSKI  ROZPOCZĄŁ  POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE.NIE WYŁONIONO FIRMY WYKONAWCZEJ  GDYŻ TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNIE 30.04.2012 R. POWIAT NIE UPOWAŻNIŁ ŻADNEJ Z FIRM  DO KONTAKTÓW Z PAŃSTWEM ANI TYM BARDZIEJ DO POBIERANIA  JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW FINANSOWYCH. FIRMY KTÓRE W CHWILI OBECNEJ  OFERUJĄ SWOJE URZĄDZENIA I USŁUGI NIE POSIADAJĄ UPOWAŻNIENIA POWIATU.

PO ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU FIRMY WYKONAWCZE DZIAŁAĆ BĘDĄ JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA WYDANEGO PRZEZ POWIAT

23.03.2012 r. – w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazało się ogłoszenie o przetargu na wykonanie instalacji solarnych

23.03.2012 r -  Dokumentacja przetargowa dotycząca projektu dostępna jest >> pod adresem

4.04.2012 r. – Trwa postępowanie przetargowe, spływają pytania do  przetargu.  Dotychczas wpłynęło 48 pytań na które należy udzielić wyjaśnień

5.04.2012 r – Udzielono wyjaśnień na  48 pytań które  wpłynęły dotychczas >> zobacz

5- 11 .04.2012 r - wpłynęły dodatkowe 26 pytań  do przetargu

13.04.2012 r. – udzielono  wyjaśnień  na 26 pytań (wyjaśnienia_ 5-12) >> zobacz

27.04.2012 r. – w dniu 30.04.2012 upływa termin składania ofert w postępowaniu przetargowym

30.04.2012 r -  godz.10.00  zakończono przyjmowanie ofert – złożono cztery oferty

30.04.2012 r. - godz. 11.00 publicznie otwarto oferty – kwota zarezerwowana na realizacje zadania 31 053 395 zł. Złożono oferty w następujących cenach:

1) 30 257 000 zł

2) 28 746 771 zł

3) 28 773 731 zł

4) 26 510 898 zł

przystępujemy do oceny ofert.

8.05.2012 r. – trwają prace związane z oceną ofert. Przygotowano wezwania  do uzupełnienia oraz  wyjaśnienia zapisów złożonych ofert do czterech oferentów. Termin uzupełnienia i  złożenia wyjaśnień ustalono  na 9 maja

10.05.2012 r- Oferenci złożyli wyjaśnienia, jednak wyjaśnienia dwóch z oferentów nie były wystarczające w związku z tym ponownie wezwano do złożenia wyjaśnień ustalając  termin ich złożenia na 14 maja

10.05.2012 r. -  przedstawiciel SPPW zapoznał się z złożonymi ofertami. SPPW przysługuje status obserwatora w postępowaniu przetargowym.

16.05.2012 r. – wystąpiono o wydanie opinii prawnej w przedmiocie zastrzeżenia  przez jednego z wykonawców tajemnicy przedsiębiorstwa w zlożonej ofercie

15.05.2012 r. – wystąpiono do oferentów  z prośbą o wyjaśnienia w zakresie izolacyjności stosowanych przewodów solarnych

15.05.2012r – wystąpiono do jednego z oferentów z prośba o uzupełnienie wyjaśnień

18.05.2012 r. – otrzymano opinie prawną w przedmiocie zastrzeżenia  przez jednego z wykonawców tajemnicy przedsiębiorstwa w złożonej ofercie

21.05.2012 r. – otrzymano wyjaśnienia oferentów

21.05.2012 r. – Komisja przetargowa zarekomendowała wybór oferty złożonej przez Skorut Systemy Solarne , ul. Wybickiego 71 , 32-400 Myślenice Staroście suskiemu

21.05.2012 r.-  Starosta suski dokonał wyboru oferty zarekomendowanej  przez Komisję przetargową  – firma Skorut Systemy Solarne , ul. Wybickiego 71 , 32-400 Myślenice. Jeżeli  w terminie 10 dni od daty przesłania  wyników przetargu żadna z pozostałych firm biorących udział w postępowaniu przetargowym nie złoży odwołania  podpisana zostania umowa na wykonanie instalacji z wybraną firmą.

31.05.2012 r. - Firma SOLVER (druga w kolejności przyjmując kryterium ceny)  wniosła do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej   odwołanie od wyboru  wykonawcy robót   dokonanego przez Starostę suskiego

 

8.06.2012 r. – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  w Warszawie wyznaczył  na  14.06.2012 r. termin  posiedzenia w sprawie odwołania  firmy Solver od wyboru oferty dokonanej przez Starostę Suskiego

14.06.2012 r. – odbyło się posiedzenie Krajowej Izby odwoławczej  w Warszawie  w której uczestniczyli : Paweł Dyrcz, Igor Głuc – reprezentujący  Zamawiającego oraz przedstawiciele firmy SKORUT , SOLVER

14.06.2012 r. – Krajowa Izba odwoławcza odroczyła wydanie orzeczenia do 15.06.2012 r. godz. 15.30

18.06.2012 r. – oczekujemy na pisemne  orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie odwołania firmy SOLVER od wyboru ofert

22.06.2012 r – Krajowa Izba odwoławcza w wyroku  z dnia 15 czerwca 2012 r  (data wpływu orzeczenia do urzędu 21.06.2012 r) orzekła:  uwzględnia odwołanie firmy SOLVER  i nakazuje  Powiatowi  unieważnienie  czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, nakazuje  unieważnienie czynności badania  i oceny ofert i nakazuje powtórzenie  czynności  badania i oceny ofert w tym nakazuje odrzucenie oferty wykonawcy SKORUT Systemy solarne, nakazuje powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

27.06.2012 r. - realizując  orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przeprowadzono ponowną ocenę ofert i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeżeli  w terminie 10 dni od daty przesłania  wyników przetargu żadna z pozostałych firm biorących udział w postępowaniu przetargowym nie złoży odwołania  podpisana zostania umowa na wykonanie instalacji.

3.07.2012 r.  – w  siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odbyła się konferencja podsumowująca wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja Szwajcarsko Polskiego Programu została przedstawiona min. w Raporcie Śródokresowym – na  stronach  24 -36 przedstawiono informacje o przykładowych projektach   w tym jeden dotyczący instalacji solarnych dotyczący naszego projektu  (str. 29)  ZOBACZ RAPORT>>

W konferencji  z ramienia Powiatu suskiego  uczestniczył – Jan  Woźny – Wicestarosta , Paweł Dyrcz – Naczelnik Wydziału Środowiska.

5.07.2012 r. – Firma Skorut (odrzucona zgodnie z zaleceniem Krajowej Izby Odwoławczej) złożyła odwołanie  do Krajowej Izby Odwoławczej od wyboru ofert twierdząc że postępowanie winno być unieważnione z uwagi na brak ofert które nie podlegają odrzuceniu

10.07.2012 r. -  wystąpiono do Krajowej Izby Odwoławczej z wnioskiem  o wydanie zgody na zawarcie umowy  przed ogłoszeniem przez Izbę wyroku  z uwagi min. na brak interesu prawnego Odwołującego się i ważny interes społeczny

 

16.07.2012 r.Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym w dniu 13.07.2012 r. przychyliła się do wniosku Powiatu suskiego postanawiając : „Uchyla zakaz zawarcia umowy do czasu  ogłoszenia  przez Izbę  wyroku lub postępowania kończącego postępowanie odwoławcze” podzielając  tym samym  argumentacje Powiatu, że Odwołujący nie miał interesu prawnego w złożeniu odwołania. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.

19.07.2012 r. - Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym w dniu  13 lipca 2012 r.  odrzuciła  odwołanie Firmy SKORUT (wyrok dostarczono w dniu dzisiejszym). W  uzasadnieniu postanowienia czytamy …..” Izba poczytuje działania odwołującego, jako niedozwoloną praktykę  obejścia przepisów proceduralnych”…...Na wyrok przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Krakowie w terminie 7 dni od  daty jego doręczenia.

24.07.2012 r. – planujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą na  roboty  związane z montażem solarów nastąpi w dniu 30.07.2012 r.

25.07.2012 r - przygotowano  wzory protokołów koniecznych do odbioru inwestycji

26.07.2012 r.ogłoszono przetarg na nadzór inwestorski który będzie czuwał nad prawidłową realizacją inwestycji w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego

30.07.2012 r. -podpisano umowę z firmą SOLVER z Tarnowskich  Gór na wykonanie instalacji solarnych

W terminie   7 dni  Wykonawca przedstawi harmonogram robót w podziale na gminy i budynki. Harmonogram zostanie upubliczniony na stronie internetowej.

Planowany termin rozpoczęcia pierwszych montaży instalacji: 6.sierpnia.Termin wykonania wszystkich instalacji zgodnie z zapisami umowy upływa w dniu 31.08.2013 r.

Kolejność gmin została ustalona w drodze losowania w dniu 16.02.2012 r.

Wszystkim  Uczestnikom programu dziękujemy za dotychczasową cierpliwość i wyrozumiałość.

3.08.2012 r. – przekazano Wykonawcy protokolarnie plac budowy w tym niezbędne pozwolenia, zgłoszenia umożliwiające przeprowadzenie prac

 

Dalsza  część historii projektu przedstawiana jest w zakładce Aktualności  na stronie głównej www.solary.powiatsuski.pl   >>zobacz

 

 

Przygotował

Wydział Środowiska

Paweł Dyrcz

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia stosowanych skrótów:

SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument określający szczegółowo zmawiane towary i usługi . Do SIWZ dołączane są min. wzór umowy z wykonawcą , przedmiary określające zakres prac oraz projekty budowlane. SIWZ jest dokumentem koniecznym do ogłoszenia przetargu i umieszczany  będzie  w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej z uwagi na wartość  zamówienia

SECO- instytucja w Bernie (Szwajcaria) zajmująca się oceną projektu

SPPW – Szwajcarsko Polski Program Współpracy – instytucja udzielająca dotacje w zakresie wykonania instalacji solarnych przeznaczonych dla budynków mieszkalnych i Szpitala w Suchej Beskidzkiej

MRR- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

NFOŚiGW- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – instytucja udzielająca dotacje  w zakresie wykonania instalacji solarnych przeznaczonych dla budynków mieszkalnych

WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – instytucja udzielająca dotacji  w zakresie wykonania instalacji  solarnej dla Szpitala w Suchej Beskidzkiej

WWPE – Władza Wdrażająca Programy Europejskie w Warszawie – Instytucja pośrednicząca w kontaktach pomiędzy Powiatem suskim, a Szwajcarsko Polskim Programem Współpracy