W dniu  24.09.2011 odbyła się Rada Budowy. Podczas  Rady Budowy :

  1. Wykonawca oświadczył że  dokonał zgodnie z prośbą zamawiającego sprawdzenia jakości wykonywanych robót przez brygadę nr 8  i nie stwierdził uchybień
  2.  Wykonawca złożył oświadczenie w zakresie zgodności  stosownych materiałów i urządzeń z wymogami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia 
  3. Koordynator  Robót  z ramienia Powiatu  zwrócił uwagę  Wykonawcy na właściwy tryb stosowania odpowiedzi na uwagi dotyczące jakości wykonanych prac tj. Wykonawca winien odpowiedzieć pisemnie  na takie uwagi  w terminie 7 dni  przesyłając kopie tej odpowiedzi Powiatowi .
  4. omawiano proces odbioru robót budowlanych . 
  5. Koordynator Zamawiającego  wnosi o zintensyfikowanie prac tak aby uniknąć opóźnień w okresie zimowym
  6. Koordynator  zwraca uwagę Wykonawcy aby w okresie zimowym prowadzone prace nie powodowały przerw w dostawie wody i ciepła
  7. Koordynator  zwrócił  Inspektorowi Nadzoru  uwagę na prawidłowy montaż  naczynia przeponowego
  Drukuj