W dniu 11.10.2012 r. odbyło się spotkanie robocze  Koordynatora Wicestarosty  i Inspektorów Nadzoru podczas którego:

  1. zwrócono uwagę Inspektorom, że prace muszą być wykonane zgodnie z SIWZ, w szczególności  należy zwracać uwagę na jakość wykonanych prac
  2. Inspektor Nadzoru odmawiając odbioru winien to udokumentować w formie notatki przekazywanej Właścicielowi nieruchomości na której montowany jest zestaw solarny
  3. dotychczasowy sposób montażu kolektorów słonecznych  na gruncie przy zastosowaniu krawężników betonowych jest nie dopuszczalny
  4. polecono sprawdzenie jakości robót wykonywanych przez jedną z brygad z uwagi na nieprawidłowości które ujawniono podczas wizyt monitorujących przeprowadzonych przez Koordynatoora i Pracowników Wydziału Środowiska 
  5. zwrócono uwagę na prawidłowy sposób  przejścia przewodów przez przegrody który winien zapewnić ciągłość izolacji (średnica otworu winna umożliwić przeprowadzenie przewodu z izolacją)
  6. polecono sprawdzać prawidłowość ustawienia sterownika  – min w zakresie wyłączenia funkcji chłodzenia kolektorów słonecznych 
  Drukuj