Kotły  na pelet, gaz

   

   

  Wymiana  starych pieców na  nowoczesne  (spełniające łącznie wymogi  V klasy i ekoprojektu)  do spalania   peletu, gazu

   

  Warunki dofinansowania :  

  • dofinansowanie  od  400 do 550 zł  do kW  mocy pieca , nie więcej niż  8000 zł  > zobacz
  • dofinansowanie w formie  refundacji poniesionych wydatków przez Mieszkańca po podpisaniu umowy z Powiatem
  • pozytywna  weryfikacja  przez audytora  energetycznego  (koszty audytu nie obciążają  mieszkańca, weryfikacja  dotyczy  także standardu  cieplnego budynku (tj. czy  budynek jest ocieplony, lub będzie  ocieplony przed montażem kotła)
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a  Marszałkiem  Województwa po pozytywnej  ocenie  formalnej i merytorycznej  ostatecznego wniosku.
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a Mieszkańcem  zainteresowanym  udziałem  w projekcie, którego budynek spełnia  lub spełni w zakreślonym terminie wymagania  w zakresie  termomodernizacji.   Wzór  umowy> zobacz
  • okres  realizacji  2018-2020

   

  Przykładowe kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu (lista prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)  > zobacz 

   

  Dokumenty: 

  • Wzór  wniosku, oświadczeń do wypłaty dofinansowania – kocioł pelet > zobacz
  • Wzór  wniosku, oświadczeń do wypłaty dofinansowania – kocioł gaz > zobacz

   

  Bliższe informacje :

  • Starostwo Powiatowe  Wydział Środowiska, pok. 111  (I piętro)  tel. 33 87 57 935 – Pani Teresa Jasiewicz  lub  Naczelnik Wydziału Paweł  Dyrcz
  • Nabór  wniosków zakończono, podpisano 200 umów.

   

   

  Rysunek  poglądowy kotła   spełniającego  wymogi  ekoprojektu.    Źródło http://powietrze.malopolska.pl

   

   

   

   

  Zaawansowanie prac :

   

  11.03 .2020  -  utworzono  nową stronę  internetową na której umieszczane są bieżące informacje związane z realizowanymi projektami > zobacz

  15.10.2019 – Dyrektor  Krajowej  Informacji Podatkowej wydał  indywidualną interpretację  przepisów  podatkowych w zakresie  możliwości odliczenia  od podatku  wydatków nie objętych  dotacją  w ramach  ulgi termomodernizacyjnej   > zobacz

  5.08.2019  -  wystąpiono do Izby   Skarbowej  o wydanie Interpretacji przepisów podatkowej  dotyczącej możliwości  łączenia wydatków związanych z projektem z możliwością obniżenia podatku w zeznaniu PIT 

  5.02.2019 r  – trwa  realizacja projektu, rozliczane są koszty związane  montażem z kolejnej  partii kotłów. Zamontowano 84 nowych kotłów

  20.08.2018 -  Dyrektor Krajowej Informacji  Podatkowej   przekazał   Interpretację  Indywidualnej  Przepisów Podatkowych  w której  podzielił  stanowisko  Powiatu  Suskiego  w zakresie  braku konieczności  uiszczania podatku dochodowego od dotacji przeznaczonej na  wymianę kotła  > zobacz 

  26.06.2018 -  wystąpiono do Dyrektora Krajowej Informacji  Podatkowej   z wnioskiem o udzielenie  Interpretacji Indywidualnej  Przepisów Podatkowych  dotyczącej (zdaniem Powiatu Suskiego) braku konieczności  uiszczania podatku dochodowego od dotacji przeznaczonej na  wymianę kotła 

  26.06.2018   -  rozpoczynamy podpisywanie  umów z Mieszkańcami  na wymianę  starych nieefektywnych pieców na kotły  na  gaz  – do podpisania 9 umów

  25.06.2018  -   zakończono podpisywanie  umów z Mieszkańcami  na wymianę  starych nieefektywnych pieców na kotły  na pellet  spełniające łącznie wymogi klasy 5 i ekoprojekt – łącznie podpisano 191 umów

  30.03.2018   -   Rozpoczynamy podpisywanie  umów z Mieszkańcami  na wymianę  starych nieefektywnych pieców na kotły  na pellet  spełniające łącznie wymogi klasy 5 i ekoprojekt.  Osoby które złożyły  w terminie   ankiety w zakresie  wymiany na kotły na pellet będą  mogły podpisać od  2.04.2018 r. umowę w sprawie realizacji zadania  w której  określono  zasady udzielenia  dotacji.  Umowę będzie można podpisać  w pok.111. Wzór  umowy > zobacz

   

  24.11.2017 -    Na prośbę   wykonawców  ocen  energetycznych   udostępniamy   wzór   Ankiety  korygującej   wypełnianej w przypadku zgłoszenia  reklamacyjnego związanego z wykonaniem  oceny    > zobacz

  15.11.2017 r.  – podpisano  umowę  dotacji   na wymianę  kotłów  na pellet  > zobacz

  6.10.2017  r.  -  przesłano  do Urzędu Marszałkowskiego   niezbędne   dokumenty  do podpisania umowy dotacji  w ramach działania 4.4.2  (pellet)

   

  12.09.2017 r.  -  Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.2  (pellet) Wniosek  Powiatu Suskiego  został  wybrany do dofinansowania. Oczekujemy na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa 

  • Lista  projektów   wybranych  do dofinansowania (str.2. poz 12. – Powiat Suski) > zobacz

   

  5.09.2017 r.  -  Marszałek Województwa   podniósł   wartość  dotacji  do wymiany  kotłów > zobacz 

  10.08.2017  r.  –   Zachęcamy   do  zapoznania się z wskazówkami    dotyczącymi   sposobu wykonania   ocen energetycznych  oraz  sposobu składania  ewentualnych reklamacji  > zobacz 

  27.07.2017 r.  –   Audytorzy   rozpoczynają   wizyty  w domach w których mają być wykonane  oceny energetyczne.  Audytorzy  umawiają  się  telefonicznie   przed  planowaną  datą   wizyty.  Poniżej przedstawiamy :

  a) wykaz   Audytorów  > zobacz

  b) wzór  ankiety  wypełnianej   przez Audytora  podczas audytu  nieruchomości  > zobacz

  c)  przykładowy  audyt  > zobacz

   

  25.05.2017  r. –    prezentacja  dotycząca kotłów  przedstawiona na spotkaniach z Mieszkańcami   w dniu 22.05.2017 i  24.05.2017 r. >zobacz

  23.05.2017  r.  -  zaktualizowana  lista  audytorów informacje dotyczące  oceny energetycznej  > zobacz

   

  16.05.2017  r.   – zobacz   kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu  ( do zakupu tego  typu kotły może  zostać  przyznana dotacja)  > zobacz

  14.05.2017  r.  -  Spotkania  z  osobami  wstępnie  zakwalifikowanymi do wymiany  starego  pieca, Audytorami   > zobacz 

  14.05.2017 r.  – lista   nieruchomości   wstępnie zakwalifikowanych do wymiany  starego pieca  na  pellet > zobacz

  4.05.2017  r.  -   przedstawiamy   wykaz Audytorów   którzy przeprowadzą  bezpłatne audyty   energetyczne  jak i dokumenty  związane z audytem

  a) wykaz   audytorów  > zobacz

  b) wzór  ankiety  wypełnianej   przez Audytora  podczas audytu  nieruchomości  > zobacz

  c)  przykładowy  audyt  > zobacz

  2.05.2017 r. osoby  zakwalifikowane   do udziału w projekcie  otrzymają   do połowy  maja  pisemną  informację dotyczącą  zasad   udziału   w projekcie. W  czerwcu  planowane   są 3-4  spotkania   informacyjne . Miejsce  i termin zostaną wskazane  w korespondencji. W miesiącu lipcu  planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu wykonanego na koszt Marszałka Województwa  podczas  którego sprawdzany będzie  standard   energetyczny budynku (ocieplenie).  W  audycie energetycznym   mogą zostać określone obowiązki   jakie należy  wykonać  przed montażem kotłów. Kotły zakupowane  będą  samodzielnie przez Mieszkańców  i dofinansowane   w wysokości  300 zł do każdego kW mocy pieca jednak nie więcej niż 8000 zł.  Dofinansowanie  wypłacane będzie  na podstawie  umowy zawartej z  Powiatem. 

  27.05.2017 -  odbyło się spotkanie   z  Wójtami/ Burmistrzami   dotyczące realizacji  wniosku > zobacz 

  9.02.2017złożono    w Urzędzie  Marszałkowskim   wnioski    w sprawie  wymiany nisko sprawnych kotłów  na  wysokosprawne  kotły  : 200 kotłów na  biomase.

  25.01.2017 – nie jest  zanany  dokładny termin uruchomienia  środków  finansowych  na realizację zadań związanych z wymianą  kotłów.  Obecna  perspektywa finansowa  funduszy  to lata 2015 -2020, czyli  wydatkowanie środków musi  nastąpić   w  wymienionym okresie. Uruchomienie środków  nastąpi  po zakończeniu  oceny   wniosków i podpisaniu  umowy  oraz pozytywnej ocenie   dokonanej  przez audytorów energetycznych. Koszty audytu  nie obciążają   mieszkańców. Pozytywna ocena audytorów  związana  ściśle  wykonaniem  ocieplenia budynku w chwili obecnej lub  deklaracją  jego  wykonania  w zakreślonym  w audycie czasie. 

  24. 01.2017Planowany  termin złożenia ostatecznego wniosku  dotyczącego wymiany kotłów na ekogroszek i pellet   do Marszałka Województwa to 10.02.2017. Planowany  termin oceny  wniosków  przez Marszałka – czerwiec 2017 . Wniosek   opracowywane  są w oparciu o ankiety złożone  w terminie do 30.06.2016 r.  Wykazy  ankiet  zostały przekazane do weryfikacji  przez Gminy.

  23.01.2017 – Przygotowujemy  ostateczny wniosek  w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego  na wymianę  około  600 kotłów na ekogroszek i  200 kotłów na pelet. Wnioski  przygotowywane są  w oparciu  o złożone ankiety

  18.01.2017 – odbyło się  się   spotkanie  z Wójtami, Burmistrzami  podczas którego omówiono sposób  przygotowania wniosku dotyczące  kotłów na ekogroszek   do Małopolskiego Programu Operacyjnego.

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

  3.01.2017  – zlecono  przygotowanie  analizy ekonomiczno finansowej  dla  działań związanych z wymianą  nisko sprawnych kotłów na kotły  na ekogroszek, pelet. Koszt przygotowania  dokumentów 11 800 zł 

  24.12.2016 -Marszałek Województwa zakończył  ocenę  wniosków wstępnych     w ramach działania  4.4.2. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na pellet   > zobacz

  19.10.2016  -  Forum  subregionalne   zdecydowało, środki  finansowe na realizację   zadania  w ramach 4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek zostaną  rozdzielone  według kryterium  ludnościowego  w obrębie każdego powiatu  wchodzącego w skład  subregionu  podhalańskiego.  W związku z tym   należy  przygotować , zmodyfikować wnioski  z   terenu powiatów  dostosowując    je  do przyjętych kryteriów

  28.09.2016  -  Marszałek Województwa   przeprowadził  ocenę   formalną  wniosków  wstępnych   w ramach działania  4.4.2. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na pellet. Złożono  97 wstępnych wniosków. Wniosek  Powiatu Suskiego został  oceniony pozytywnie.  > zobacz

  1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy Programów  Funkcjonalno Użytkowych  (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   

   

   

   

  Wniosek O Wypłatę Dofinansowania
  Wniosek O Wypłatę Dofinansowania
  wniosek o wypłatę dofinansowania .pdf

  rozmiar: 93.9 KiB
  pobrań: 430

  Umowa Gaz - wzór
  Umowa Gaz – wzór
  Umowa gaz ok – wersja ostateczna – 2 i więcej włascicieli.pdf

  rozmiar: 421.6 KiB
  pobrań: 293

  Kotły Podatek Dochodowy
  Kotły Podatek Dochodowy
  Kotły podatek dochodowy.pdf

  rozmiar: 3.8 MiB
  pobrań: 467

  Interpretacja Podatkowa - Odliczenie Od Podatku
  Interpretacja Podatkowa – Odliczenie Od Podatku
  Interpretacja podatkowa – odliczenie od podatku.pdf

  rozmiar: 4.0 MiB
  pobrań: 364

  Drukuj