Odpowiadając  na  wyniki ankiet (zobacz)  złożonych  przez  Mieszkańców  Powiatu Suskiego  oraz   potrzeby Mieszkańców  Powiatu Suskiego ,  chcemy  uzyskać  dofinansowanie   w ramach środków  min. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  do:

  1. wymiany  starych pieców na  nowoczesne  piece   do spalania ekogroszku i peletu  spełniające   wymogi ekoprojektu (ecodesign)
  2. montażu  pomp  ciepła (pobierają  ciepło  z ziemi  lub atmosfery)
  3. montażu  ogniw  fotowoltaicznych (przekształcają energię słoneczną  na energię  elektryczną)
  4. montażu  kolektorów słonecznych  ( przekształcają  energię  słoneczną na energię cieplną służącą do przygotowania ciepłej wody)
  5.  unieszkodliwiania, transportu, demontażu  wyrobów zawierających azbest  w latach  2018 – 2020

  Złożenie  deklaracji jest  jednoznaczne z posiadaniem  przez Powiat  Suski  prawa do dysponowania nieruchomością  na  cele wymienione w  wniosku w okresie trwałości projektu.

  UWAGA  !!!!   Możliwość  realizacji  wymienionych  zadań  uzależniona jest  od   terminów  ogłoszenia naborów   przez funduszy oraz wyników  naboru które mają postać  konkursu. Należy  się liczyć także, z tym  że  nasze wnioski mogą zostać  rozpatrzone  negatywnie, a  wysokość dofinansowania  nie będzie odpowiadała oczekiwaniom.

   

  Termin składania  ankiet  upłynął  30.06.2016 r.  > zobacz

   

  Kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu > zobacz

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zaawansowanie prac : 

  1. Wymiana  starych pieców na  nowoczesne  piece V klasy  do spalania ekogroszku i peletu

  Warunki  finansowania w ramach  Małopolskiego  Programu Operacyjnego   :  

  • dofinansowanie  350 zł /kW  mocy pieca , nie więcej niż  8000 zł,  
  • pozytywna  weryfikacja  przez audytora  energetycznego  (koszty audytu nie obciążają  mieszkańca, weryfikacja  dotyczy  także standardu  cieplnego budynku (tj. czy  budynek jest ocieplony, lub będzie  ocieplony przed montażem kotła)
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a  Marszałkiem  Województwa po pozytywnej  ocenie  formalnej i merytorycznej  ostatecznego wniosku.
  • podpisanie  umowy pomiędzy  Powiatem, a Mieszkańcem  zainteresowanym  udziałem  w projekcie, którego budynek spełnia  lub spełni w zakreślonym terminie wymagania  w zakresie  termomodernizacji

   

   

                                   

  Rysunek  poglądowy kotła   spełniającego  wymogi  ekoprojektu.    Źródło http://powietrze.malopolska.pl

   

   

                      

   

  Przykładowe   oznaczenia    kotłów  spełniających  wymogi  ekoprojkektu (Ecodesign)

  24.11.2017 -    Na prośbę   wykonawców  ocen  energetycznych   udostępniamy   wzór   Ankiety  korygującej   wypełnianej w przypadku zgłoszenia  reklamacyjnego związanego z wykonaniem  oceny    > zobacz

  15.11.2017 r.  – podpisano  umowę  dotacji   na wymianę  kotłów  na pellet  > zobacz

  6.10.2017  r.  -  przesłano  do Urzędu Marszałkowskiego   niezbędne   dokumenty  do podpisania umowy dotacji  w ramach działania 4.4.2  (pellet)

  4.10.2017 r. -   Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.3   (ekogroszek ) Wniosek  Powiatu Suskiego  został  umieszczony na liście  rezerwowej z uwagi na nie wystarczającą  ilość  środków  finansowych w ramach tego działania

   

  12.09.2017 r.  -  Marszałek   Województwa   dokonał  wyboru  projektów  do dofinansowania  w zakresie  działania  4.4.2  (pellet) Wniosek  Powiatu Suskiego  został  wybrany do dofinansowania. Oczekujemy na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa 

  • Lista  projektów   wybranych  do dofinansowania (str.2. poz 12. – Powiat Suski) > zobacz

   

  5.09.2017 r.  -  Marszałek Województwa   podniósł   wartość  dotacji  do wymiany  kotłów > zobacz 

  10.08.2017  r.  –   Zachęcamy   do  zapoznania się z wskazówkami    dotyczącymi   sposobu wykonania   ocen energetycznych  oraz  sposobu składania  ewentualnych reklamacji  > zobacz 

  27.07.2017 r.  –   Audytorzy   rozpoczynają   wizyty  w domach w których mają być wykonane  oceny energetyczne.  Audytorzy  umawiają  się  telefonicznie   przed  planowaną  datą   wizyty.  Poniżej przedstawiamy :

  a) wykaz   Audytorów  > zobacz

  b) wzór  ankiety  wypełnianej   przez Audytora  podczas audytu  nieruchomości  > zobacz

  c)  przykładowy  audyt  > zobacz

   

  25.05.2017  r. –    prezentacja  dotycząca kotłów  przedstawiona na spotkaniach z Mieszkańcami   w dniu 22.05.2017 i  24.05.2017 r. >zobacz

  23.05.2017  r.  -  zaktualizowana  lista  audytorów informacje dotyczące  oceny energetycznej  > zobacz

   

  16.05.2017  r.   – zobacz   kotły  spełniające  wymogi  ekoprojektu  ( do zakupu tego  typu kotły może  zostać  przyznana dotacja)  > zobacz

  14.05.2017  r.  -  Spotkania  z  osobami  wstępnie  zakwalifikowanymi do wymiany  starego  pieca, Audytorami   > zobacz 

  14.05.2017 r.  – lista   nieruchomości   wstępnie zakwalifikowanych do wymiany  starego pieca  na:

  4.05.2017  r.  -   przedstawiamy   wykaz Audytorów   którzy przeprowadzą  bezpłatne audyty   energetyczne  jak i dokumenty  związane z audytem

  a) wykaz   audytorów  > zobacz

  b) wzór  ankiety  wypełnianej   przez Audytora  podczas audytu  nieruchomości  > zobacz

  c)  przykładowy  audyt  > zobacz

  2.05.2017 r. osoby  zakwalifikowane   do udziału w projekcie  otrzymają   do połowy  maja  pisemną  informację dotyczącą  zasad   udziału   w projekcie. W  czerwcu  planowane   są 3-4  spotkania   informacyjne . Miejsce  i termin zostaną wskazane  w korespondencji. W miesiącu lipcu  planowane jest przeprowadzenie bezpłatnego audytu wykonanego na koszt Marszałka Województwa  podczas  którego sprawdzany będzie  standard   energetyczny budynku (ocieplenie).  W  audycie energetycznym   mogą zostać określone obowiązki   jakie należy  wykonać  przed montażem kotłów. Kotły zakupowane  będą  samodzielnie przez Mieszkańców  i dofinansowane   w wysokości  300 zł do każdego kW mocy pieca jednak nie więcej niż 8000 zł.  Dofinansowanie  wypłacane będzie  na podstawie  umowy zawartej z  Powiatem. 

  27.05.2017 -  odbyło się spotkanie   z  Wójtami/ Burmistrzami   dotyczące realizacji  wniosku > zobacz 

  9.02.2017złożono    w Urzędzie  Marszałkowskim   wnioski    w sprawie  wymiany nisko sprawnych kotłów  na  wysokosprawne  kotły  :   637 kotłów na  ekogroszek  i   200 kotłów na  biomase.

  25.01.2017 – nie jest  zanany  dokładny termin uruchomienia  środków  finansowych  na realizację zadań związanych z wymianą  kotłów.  Obecna  perspektywa finansowa  funduszy  to lata 2015 -2020, czyli  wydatkowanie środków musi  nastąpić   w  wymienionym okresie. Uruchomienie środków  nastąpi  po zakończeniu  oceny   wniosków i podpisaniu  umowy  oraz pozytywnej ocenie   dokonanej  przez audytorów energetycznych. Koszty audytu  nie obciążają   mieszkańców. Pozytywna ocena audytorów  związana  ściśle  wykonaniem  ocieplenia budynku w chwili obecnej lub  deklaracją  jego  wykonania  w zakreślonym  w audycie czasie. 

  24. 01.2017Planowany  termin złożenia ostatecznego wniosku  dotyczącego wymiany kotłów na ekogroszek i pellet   do Marszałka Województwa to 10.02.2017. Planowany  termin oceny  wniosków  przez Marszałka – czerwiec 2017 . Wniosek   opracowywane  są w oparciu o ankiety złożone  w terminie do 30.06.2016 r.  Wykazy  ankiet  zostały przekazane do weryfikacji  przez Gminy.

  23.01.2017 – Przygotowujemy  ostateczny wniosek  w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego  na wymianę  około  600 kotłów na ekogroszek i  200 kotłów na pelet. Wnioski  przygotowywane są  w oparciu  o złożone ankiety

  18.01.2017 – odbyło się  się   spotkanie  z Wójtami, Burmistrzami  podczas którego omówiono sposób  przygotowania wniosku dotyczące  kotłów na ekogroszek   do Małopolskiego Programu Operacyjnego.

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

  3.01.2017  – zlecono  przygotowanie  analizy ekonomiczno finansowej  dla  działań związanych z wymianą  nisko sprawnych kotłów na kotły  na ekogroszek, pelet. Koszt przygotowania  dokumentów 11 800 zł 

  24.12.2016 -Marszałek Województwa zakończył  ocenę  wniosków wstępnych     w ramach działania  4.4.2. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na pellet   > zobacz

  25.12.2016  – Marszałek Województwa zakończył  ocenę  wniosków wstępnych   w ramach działania  4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek   > zobacz

  21.10.2016  – przygotowano  zmodyfikowany  wniosek  w ramach zadania 4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek i przekazano   do oceny.

  19.10.2016  -  Forum  subregionalne   zdecydowało, środki  finansowe na realizację   zadania  w ramach 4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na  ekogroszek zostaną  rozdzielone  według kryterium  ludnościowego  w obrębie każdego powiatu  wchodzącego w skład  subregionu  podhalańskiego.  W związku z tym   należy  przygotować , zmodyfikować wnioski  z   terenu powiatów  dostosowując    je  do przyjętych kryteriów

  28.09.2016  -  Marszałek Województwa   przeprowadził  ocenę   formalną  wniosków  wstępnych   w ramach działania  4.4.2. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na pellet. Złożono  97 wstępnych wniosków. Wniosek  Powiatu Suskiego został  oceniony pozytywnie.  > zobacz 

  28.09.2016 -  Marszałek Województwa   przeprowadził  ocenę   formalną  wniosków  wstępnych   w ramach działania  4.4.3. – wymiana  kotłów  nisko sprawnych na  kotły  wysoko sprawne  na ekogroszek. Złożono  113  wstępnych wniosków. Wniosek  Powiatu Suskiego został  oceniony pozytywnie.  > zobacz 

  1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy Programów  Funkcjonalno Użytkowych  (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   

  2. Montaż  pomp  ciepła

  16.01.2018  r. – przesłano     do Marszałek   Województwa  Małopolskiego korektę  wniosku   -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  10.01.2018 r.  Marszałek   Województwa  Małopolskiego  w ramach   oceny formalnej wniosku  wezwał  Powiat  do  uzupełnień  i korekty  wniosku -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  8 .12. 2017  r  -  Marszałek   Województwa  Małopolskiego   rozpoczął  ocenę formalną, merytoryczną, finansową złożonych wniosków

  7.12. 2017 r  – Marszałek  Województwa  przedstawił listę  złożonych wniosków.  Wartość  złożonych wniosków  przekracza wartość środków przeznaczonych na ten cel.    > zobacz

  6.12.2017  r –   w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem  instalacji  fotowoltaicznych

  w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego  >  zobacz  więcej

  6.12.2017  r –   w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem   powietrznych pomp ciepła

  w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego  >  zobacz  więcej

  1.09.2017   -   warunki  naboru wniosków dla  urzędów > zobacz

  30.08.2017 Marszałek Województwa  Małopolskiego  ogłosił  nabór wniosków dla urzędów   na montaż   pomp ciepła.   Analizujemy zapisy  konkursu i przygotowujemy wniosek.  Nabór wniosków  prowadzony będzie  od 29.09.2017 r – 30 listopada 2017 r.  Dofinansowanie   60 % kosztów. Kwota przeznaczona  na dotacje  86 986 000 zł.  Przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień  2018 r.   Realizacja  zadania   36 miesięcy  od daty rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy  z Marszałkiem Województwa.   UWAGA !!!!   Nabór  wniosków dla urzędów  ma charakter konkursowy, więc  należy się także  liczyć  z negatywnym wynikiem

  25. 01. 2017  – brak  w chwili obecnej  ogłoszenia  naborów  wniosków przez fundusze   przy   dofinansowaniu przekraczającym  50 % kosztów kwalifikowanych

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

   1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy Programów  Funkcjonalno Użytkowych  (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   

   

   Pompa  ciepła -rysunek poglądowy . Źródło  www.galmet.com.pl

   

  3. Montaż  ogniw  fotowoltaicznych

  16.01.2018  r. – przesłano     do Marszałek   Województwa  Małopolskiego korektę  wniosku   -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  10.01.2018 r.  Marszałek   Województwa  Małopolskiego  w ramach   oceny formalnej wniosku  wezwał  Powiat  do  uzupełnień  i korekty  wniosku -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  8 .12. 2017  r  -  Marszałek   Województwa  Małopolskiego   rozpoczął  ocenę formalną, merytoryczną, finansową złożonych wniosków

  7.12. 2017 r  – Marszałek  Województwa  przedstawił listę  złożonych wniosków.  Wartość  złożonych wniosków  przekracza wartość środków przeznaczonych na ten cel.    > zobacz

  6.12.2017  r –   w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem  instalacji  fotowoltaicznych

  w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego  >  zobacz  więcej

  1.09.2017   -   warunki  naboru wniosków dla  urzędów > zobacz

  30.08.2017 Marszałek Województwa  Małopolskiego  ogłosił  nabór wniosków dla urzędów   na montaż  ogniw  fotowoltaicznych.  Analizujemy zapisy  konkursu i przygotowujemy wniosek.  Nabór wniosków  prowadzony będzie  od 29.09.2017 r – 30 listopada 2017 r.  Dofinansowanie   60 % kosztów. Kwota przeznaczona  na dotacje  86 986 000 zł.  Przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień  2018 r.   Realizacja  zadania   36 miesięcy  od daty rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy  z Marszałkiem Województwa.   UWAGA !!!!   Nabór  wniosków dla urzędów  ma charakter konkursowy, więc  należy się także  liczyć  z negatywnym wynikiem 

  24.01.2017  – planowany  nabór wniosków   wniosków  w ramach  Małopolskiego  Programu Operacyjnego   III kwartał  2017

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

   1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy Programów  Funkcjonalno Użytkowych  (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   Panele  fotowoltaiczne. Rysunek poglądowy. Źródło www.ekofachowcy.pl

   

  4. Montaż  kolektorów słonecznych 

   

  16.01.2018  r. – przesłano     do Marszałek   Województwa  Małopolskiego korektę  wniosku   -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  10.01.2018 r.  Marszałek   Województwa  Małopolskiego  w ramach   oceny formalnej wniosku  wezwał  Powiat  do  uzupełnień  i korekty  wniosku -  solary , fotowoltaika, pompy ciepła

  8 .12. 2017  r  -  Marszałek   Województwa  Małopolskiego   rozpoczął  ocenę formalną, merytoryczną, finansową złożonych wniosków

  7.12. 2017 r  – Marszałek  Województwa  przedstawił listę  złożonych wniosków.  Wartość  złożonych wniosków  przekracza wartość środków przeznaczonych na ten cel.    > zobacz

  6.12.2017  r –   w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem  instalacji  fotowoltaicznych

  w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego  >  zobacz  więcej

  6.12.2017  r –   w ramach konkursu  organizowanego  przez Marszałka Województwa  Małopolskiego  złożono  wniosek o dofinansowanie działań  związanych z wykonaniem   instalacji solarnych

  w obrębie  budynków  mieszkalnych położonych na terenie  Powiatu Suskiego  >  zobacz  więcej

  1.09.2017   -   warunki  naboru wniosków dla  urzędów > zobacz

  30.08.2017 Marszałek Województwa  Małopolskiego  ogłosił  nabór wniosków dla urzędów   na montaż  kolektorów słonecznych .  Analizujemy zapisy  konkursu i przygotowujemy wniosek.  Nabór wniosków  prowadzony będzie  od 29.09.2017 r – 30 listopada 2017 r.  Dofinansowanie   60 % kosztów. Kwota przeznaczona  na dotacje  86 986 000 zł.  Przewidywany  termin rozstrzygnięcia konkursu kwiecień  2018 r.   Realizacja  zadania   36 miesięcy  od daty rozstrzygnięcia konkursu i podpisania umowy  z Marszałkiem Województwa.   UWAGA !!!!   Nabór  wniosków dla urzędów  ma charakter konkursowy, więc  należy się także  liczyć  z negatywnym wynikiem 

  24.01.2017  – planowany  nabór wniosków   wniosków  w ramach  Małopolskiego  Programu Operacyjnego   III kwartał  2017

  4.01.2017  -  Wykonawca  wykonał  Programy Funkcjonalno Użytkowe : kotły, pompy ciepła, fotowoltaika, solary.  Oceniamy  przełożone  materiały.  Program  Funkcjonalno  Użytkowy   jest  elementem nie zbędnym  do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup  urządzeń po zapewnieniu finansowania  zadania,  co uzależnione jest od terminu  ogłoszenia  naborów  przez fundusze

   1.07.2016  -  przekazano  ankiety Wykonawcy Programów  Funkcjonalno Użytkowych  (kotły, fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła)  niezbędnych   do przeprowadzenia  postępowań  przetargowych  w przypadku  gdy uzyskamy dofinansowanie zadań z funduszy.  Koszt  39 040 zł

  30.06.2016  – zakończono  przyjmowanie  ankiet

   

   Kolektory słoneczne. Rysunek  poglądowy

  5.  Unieszkodliwianie, transport demontaż   wyrobów zawierających  azbest

   

  14.11.2017 – Wniosek  Powiatu   uzyskał pozytywną  ocenę  finansową > zobacz

  4.1o.2017    -  Wniosek  Powiatu   uzyskał  pozytywną ocenę  formalną  > zobacz

  4.05.2017  -   Powiat   w ramach partnerstwa  z Gminami złożył  wniosek  aplikacyjny do Regionalnego Programu  Operacyjnego. Okres  realizacji  2018 -2020. Przewidywany  koszt około  1 mln. PLN  dofinansowanie 85 %  

  27.04.2017  -   Gminy  i Miasta   podpisały    oświadczenie  w zakresie   partnerstwa   dotyczącego  realizacji  zadania.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.4.2 Ocena Wniosków
  4.4.2 Ocena Wniosków
  4.4.2 ocena wniosków.pdf

  rozmiar: 356.3 KiB
  pobrań: 126

  4.4.3 Ocena Wniosków
  4.4.3 Ocena Wniosków
  4.4.3 ocena wniosków.pdf

  rozmiar: 357.0 KiB
  pobrań: 98

  4.4.2 Ocena Formalana
  4.4.2 Ocena Formalana
  4.4.2. ocena formalana.pdf

  rozmiar: 277.1 KiB
  pobrań: 57

  4.4.3 Ocena Formalana
  4.4.3 Ocena Formalana
  4.4.3. ocena formalana.pdf

  rozmiar: 280.7 KiB
  pobrań: 57

  Wyniki Ankiet
  Wyniki Ankiet
  Wyniki ankiet.pdf

  rozmiar: 1.3 MiB
  pobrań: 154

  Upo Ekogroszek
  Upo Ekogroszek
  upo ekogroszek.pdf

  rozmiar: 180.4 KiB
  pobrań: 95

  Upo Biomasa
  Upo Biomasa
  upo biomasa.pdf

  rozmiar: 178.5 KiB
  pobrań: 83

  Ankieta
  Ankieta
  Ankieta(2).pdf

  rozmiar: 3.1 MiB
  pobrań: 132

  Przykładowy Audyt
  Przykładowy Audyt
  Przykładowy Audyt.pdf

  rozmiar: 1.2 MiB
  pobrań: 265

  Wykaz Audytorów
  Wykaz Audytorów
  Wykaz Audytorów.pdf

  rozmiar: 263.3 KiB
  pobrań: 116

  Lista Ekogroszek 14.03.2017
  Lista Ekogroszek 14.03.2017
  lista ekogroszek 14.03.2017.pdf

  rozmiar: 516.7 KiB
  pobrań: 300

  Lista Pellet 14.03.2017
  Lista Pellet 14.03.2017
  lista pellet 14.03.2017.pdf

  rozmiar: 419.5 KiB
  pobrań: 192

  Kotły Prezentacja
  Kotły Prezentacja
  kotły prezentacja.pdf

  rozmiar: 1.3 MiB
  pobrań: 149

  Wskazówki Dla Mieszkańców
  Wskazówki Dla Mieszkańców
  wskazówki dla mieszkańców.pdf

  rozmiar: 936.4 KiB
  pobrań: 67

  Zmiana SzOOP
  Zmiana SzOOP
  zmiana SzOOP.pdf

  rozmiar: 1.2 MiB
  pobrań: 204

  Uchwala 4-4-2
  Uchwala 4-4-2
  Uchwala_4-4-2.PDF

  rozmiar: 295.7 KiB
  pobrań: 90

  4-4-2 Lista Projektow Wybranych Do Dofinansowania
  4-4-2 Lista Projektow Wybranych Do Dofinansowania
  4-4-2_Lista_projektow_wybranych_do_dofinansowania.pdf

  rozmiar: 311.1 KiB
  pobrań: 148

  Ankieta Korygujaca
  Ankieta Korygujaca
  Ankieta korygujaca.pdf

  rozmiar: 1.5 MiB
  pobrań: 66

  Drukuj